Charakteristika

MŠ Mozaika Jihlava je instituce sdružující 17 mateřských škol - odloučených pracovišť. Součástí je 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy.
Zřizovatelem školy je statutární město Jihlava (http://www.jihlava.cz).

Školní rok 2015/2016

dětí 1393
tříd 57
pedagogů 112
neped. pracovníků 71
počet přístupů 25968

AdministraceAktuality
Prázdninový provoz 2016
Čtvrtek, 21 Duben 2016 09:12

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete stáhnout zde.

 

 
Seminář v rámci metodického centra Školka hrou
Středa, 13 Duben 2016 09:23

 

Dne 28.4.2016 od 9,00 hodin proběhne na MŠ Sedmikráska seminář v rámci metodického centra Školka hrou.
Zájemci o seminář se musí registrovat přes http://akademie.edulabcr.cz/udalosti/mista-konani
Semináře Školka hrou se budou konat každý měsíc.
Bližší informace na stránkách http://akademie.edulabcr.cz

 

 

 
Zápis dětí na školní rok 2016/2017
Pátek, 22 Leden 2016 10:16

ZÁPIS DĚTÍ

na školní rok 2016/2017

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NAJDETE ZDE.

Odvolání
Proti nepřijetí - Doručuje se ředitelce školy na adresu- Mgr. J. Bučková, Březinova 114, Jihlava nebo osobně na ekonomickém centru MŠ Mozaika, Březinova 114  paní Němcové.

Pokud bylo dítě umístěno na jiné pracoviště, než rodiče preferovali, podání odvolání proti přijetí je bezpředmětné.
Odvolání nepodávejte na krajský úřad.

 

 

 

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

4. dubna 2016 v době od 10.00 hod. – 17.00 hod.

5. dubna 2016 v době od 14.00 hod. – 16.00 hod.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti narozené do 31. 8. 2011 a starší).
 • K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti ve věku zpravidla od tří let, které dovrší ke dni 30. září 2016.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Kollárova – zápis se zde neuskuteční

Pracoviště v ZŠ Kollárova bylo zřízeno na výjimku KHS kraje Vysočina do 31. 8. 2016. Případné prodloužení výjimky bude předmětem dalšího jednání podle výsledků zápisu na školní rok 2016/2017.

 • Pracoviště Mahenova 3

Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, určil usnesením Rady města Jihlavy č.: 41/16 - RM ze dne 21. 1. 2016 pro školní rok 2016/2017  MŠ Mozaika - odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

 • Pracoviště Dvořákova 11 –  Do speciální třídy pro děti s vadami řeči budou  přijímány děti s vadami řeči podle kritérií stanovených ředitelkou školy na základě doporučení poradenského zařízení do počtu volných míst této třídy.
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště. Podle svého zvážení dále uvede v žádosti souhlas či nesouhlas s umístěním dítěte na kterékoliv jiné pracoviště školy (pro případ naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti podle stanovených kritérií a nenaplnění počtu volných míst k zápisu na jiném pracovišti podle stanovených kritérií). Zákonný zástupce v žádosti o přijetí dítěte navrhne délku docházky dítěte.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.
 • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání. Žádáme rodiče, aby si v zájmu urychlení celého správního řízení přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dítěte osobně ve školce, kde byli u zápisu v daném termínu.

 

 

 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA

s výjimkou odloučeného pracoviště Mahenova 3:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají rok do zahájení povinné školní docházky bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu (t. j. děti narozené do 31. 8. 2011 a starší).

2. Děti k celodenní docházce, které k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, mají místo trvalého pobytu na území města Jihlavy a v mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte.

3. Děti k celodenní docházce, které k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, mají místo trvalého pobytu na území města Jihlavy. Z hlediska tohoto kritéria budou děti řazeny věkově od nejstaršího k nejmladšímu na každém požadovaném pracovišti školy zvlášť do naplnění počtu volných míst každého pracoviště.

4. Děti k celodenní docházce, které k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, mají místo trvalého pobytu na území města Jihlavy. Podle kritérií 1, 2 a 3 bude naplněn počet volných míst k přijetí v preferovaném pracovišti školy (tj. tam, kde zákonný zástupce uskutečnil podání žádosti) a nebude-li naplněn počet volných míst podle kritérií 1, 2 a 3 na jiných pracovištích a zákonný zástupce uvede v žádosti o přijetí souhlas s umístěním dítěte na kterékoliv pracoviště školy, může být dítě umístěno na kterékoliv jiné pracoviště školy. Dle tohoto kritéria budou děti řazeny věkově od nejstaršího k nejmladšímu.

5. Ostatní děti – dle tohoto kritéria budou děti řazeny věkově od nejstaršího k nejmladšímu do kapacity volných míst školy.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

 

KRITÉRIA

pracoviště Mahenova 3, stanovená zřizovatelem školy:

 1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce (usnesení Rady města Jihlavy č.: 41/16 - RM ze dne 21. 1. 2016).
 2. Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017, stanovených ředitelkou školy.

 

V Jihlavě, dne 2. 3. 2016

 

MŠ Mozaika Jihlava

Počet volných míst k zápisu na školní rok  2016/2017


volných míst

Ant.Důl

40

 

Březinova 30

34

Březinova 113

33

Březinova 114

28

Dvořákova

5+4

Erbenova

24

Fibichova

11

Hálkova

6

Jarní

34

Kollárova

0

Mahenova

37

Riegrova

13

Resslova

47

R.Havelky

13

Seifertova

33

Tylova

10

U Dl.Stěny

30

celkem

402


Počet míst po přestupech dětí  k 7. 4. 2016

Počet míst ponechaných na odvolání:18

Počet míst se může ještě  do doby zápisu upřesnit podle vyšetření dětí v PPP a rozhodnutí rodičů.

 

 

 

 

 


 
Třídíme odpady
Čtvrtek, 17 Březen 2016 12:31

Mateřská škola Mozaika Jihlava dlouhodobě třídí odpady na svých školách, k čemuž jsou vedeny také děti a rodiče.
Od roku 2016 se zapojila do nového ,,Programu zodpovědného nakládání s odpady".
Na všechna pracoviště Mozaiky byly navezeny nádoby na bioodpad, které pomohou snížit množství směsného odpadu a následně pak zajistit tříděním bioodpadu dále využitelnou kompostovatelnou hmotu. Děti mají možnost získat pro svůj život praktické dovednosti v oblasti EVVO.

 
V MŠ Dvořákova děti krmí žížaly
Sobota, 12 Březen 2016 16:45

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo v MŠ Dvořákova Jihlava slavnostní zahájení kompostování pomocí VERMIKOMPOSTÉRU.

Miroslava Paclová, jako zástupce výrobce kompostéru, jímž je Plastia s.r.o., Nové Veselí, předvedla dětem i zaměstnancům správný postup při kompostování. Děti s její pomocí vytvořily žížalám hnízdečko a vybraly pro ně správné zbytky potravin, ze kterých žížaly vyrobí půdu pro květiny a do zahrádky. Než je společně vložili do ,,žížalího domečku" měly děti ještě možnost porovnat, jaký je rozdíl mezi žížalou ze zahrádky a kalifornskou žížalou. Tento projekt je zatím ojedinělý a jeho přínosem bude obohacení dětí v oblasti EVVO.