1. Informace o mateřské škole

 • Adresa MŠ: Mateřská škola Mozaika Jihlava
  místo poskytovaného vzdělávání Březinova 113, 586 06 Jihlava
  Zřizovatel MŠ: Magistrát města Jihlavy
  Ředitelka MŠ Mozaika Jihlava: Mgr. Jarmila Bučková – tel.: 567313536
  Zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Březinova 113: Bc. Dagmar  Chlupová – tel.: 567313485
  Zástupkyně zástupkyně ředitelky pro pracoviště odloučeného pracoviště: Helena Štefková
  Vedoucí školní jídelny: Hana Šmídová – tel.: 567313370
 • Telefony:
  Třída Jeřabinky: 567313486
  Třída Kaštánci: 567313487
  Třída Modřínci a Dubáčci: 567333012
  Kuchyň: 567333013
 • Třídy:
  1. třída – Jeřabinky – Bc. Dagmar Chlupová, Štěpánka Dubnová
  2. třída – Kaštánci  – Helena Štefková, Karla Drápelová
  3. třída – Modřínci – Hana Stýblová, Jana Novotná
  4. třída – Dubáčci – Eva Mikulíková, Eva Karafiátová, Blažena Kloudová

2. Provoz mateřské školy

 • Provoz všech tříd : 6.00 – 16.30 hodin
  Budova mateřské školy se otevírá denně v 6.00 hodin. Ranní scházení dětí ze všech tříd od 6.00 do 7.00 hodin je zajišťováno vždy v jedné třídě v cyklu po 2 týdnech. Rozpis sledujte na malé nástěnce pro rodiče v mezipatře. Změny mohou nastat při nepřítomnosti některé z učitelek.
 • Budova je odemčena: Od 1.9.2015 bude budova zamčena po celý den. Rodiče zvoní na příslušnou třídu, která je označena na dveřích MŠ. Poté jim paní učitelka otevře vchod do budovy.
 • Provoz mateřské školy bývá během roku přerušen v době vánočních a letních prázdnin, dětem je v té době nabídnuta docházka do náhradní MŠ, která má v uvedenou dobu provoz. Podle zkušeností bývá dále provoz omezen v době vedlejších krátkodobých prázdnin vzhledem k nižší docházce dětí.
 • Uzavření MŠ nebo omezení provozu bude rodičům vždy včas oznámeno.
 • Školní řád mateřské školy Mozaika a provozní řád pracoviště Březinova 113 je vyvěšen v mezipatře. Je závazný pro rodiče i všechny zaměstnance MŠ. Žádáme o jeho dodržování.

3. Školné

 • Činí v současné době 550,-Kč.
  Na nástěnce pro rodiče je stále k dispozici směrnice MŠ Mozaika o úplatě za předškolní vzdělávání k prostudování, věnujte jí pozornost. Školné je možno hradit zálohami ze sporožirových účtů, z účtů u bank do 15. daného měsíce.

4. Stravování

 • Celodenní stravu tvoří: ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim
 • Měsíční zálohy na stravné:                                                    děti 3-6 leté                        děti 7 leté
  Celodenní strava + pitný režim                                               700,-Kč                               770,-Kč
  Svačina, oběd + pitný režim                                                     570,-Kč                              640,-Kč
  Svačina + pitný režim                                                               200,-Kč                              200,-Kč
 • Stravné je třeba uhradit do 15. v měsíci měsíc předem a to formou inkasa ze sporožirového účtu nebo z účtu v bance.
 • Časový rozvrh jídla:
  8.15 – 8.45 hodin – ranní svačina (průběžně podle přání dětí)
  11.30 hodin – oběd
  14.30 hodin – odpolední svačina
 • Pitný režim:
  Je dětem k dispozici v průběhu celého dne v mateřské škole.
  Denně tvoří pitný režim různé druhy ovocných, zelených a bylinkových čajů. V letním období se podávají dětem na zahradu šťávy.
 • Na pitný režim dejte dětem do MŠ vlastní barevný porcelánový hrneček, který si dítě pozná a po celý rok ho bude denně na pití používat.
 • Odhlašování stravy: den předem do 13.00 hodin ve školní jídelně a v pondělí do 7.00 hodin
 • V případě náhlého onemocnění dítěte ho omluvte telefonicky hned ráno paní učitelce a rovněž v kuchyni. První den nepřítomnosti dítěte v případě náhlého onemocnění si rodiče mohou neodhlášenou stravu vyzvednout v kuchyni od 11.00 do 11.30 hodin /vchod do kuchyně z boku budovy/, a to pouze do jídlonosičů!!! Po nemoci nebo nepřítomnosti dítěte den předem do 13.00 hodin oznamte ve školní jídelně datum nástupu dítěte, aby mu mohla být zajištěna strava.
  Nelze vyzvedávat stravu dítěti po celou dobu jeho nemoci.

5. Průběh dne v MŠ

 • Příchod dětí do MŠ je stanoven do 8.30 hodin, v předškolní třídě do 8:00. Přejete-li si přivádět dítě v jinou dobu, lze to osobně dohodnout s paní učitelkou v dané třídě.
  V rozmezí od 8.15 do 8.45 hodin je dětem podávána ranní svačina s mléčným nápojem + ovoce nebo zelenina.Čas od 6.00 do 9.30 hodin děti tráví rozmanitými hrovými činnostmi podle vlastního výběru a volby. Učitelky v této době dětem nabízejí nenásilnou formou určitou řízenou činnost, které se děti zúčastňují podle zájmu a atraktivnosti dané činnosti. Jedná se o tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, dramatické činnosti, dále činnosti rozvíjející myšlení a řeč, vyjadřování, seznamování se slovesným uměním, atd.V době od 9.30 – 11.30 hodin následuje pobyt dětí venku.
  Je vhodné dát dětem do MŠ na vycházky a pobyt na zahradě náhradní starší oblečení, případně obuv a kapesník.Po návratu z vycházky mají děti připraven oběd. Po obědě jsou děti otužovány sprchováním vlažnou vodou. Po sprchování následují akupresurní cvičení. Odpolední odpočinek trvá do 14.15 hodin. Pak následuje oblékání, hygiena, odpolední svačina a volné hry do rozchodu dětí.
 • Vyzvedávání dětí
  Po obědě od 12.00 – 12.30 hodin
  Odpoledne od 14.30 – 16.30 hodin
  Žádáme rodiče, aby tento časový rozvrh respektovali!!!

V souvislosti s přiváděním a vyzvedáváním dětí žádáme rodiče, aby nezajížděli do areálu zahrady mateřské školy vlastními auty, neparkovali ani přímo ve vjezdu a dodržovali přísný zákaz vodění psů do areálu v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých!! Současně žádáme maminky, aby nám nevjížděly s kočárky do budovy MŠ a všechny rodiče, aby nám neodhazovali před budovou a kolem ní nedopalky!!!

6. Způsob předávání dětí

 • Trváme na tom, aby dítě vždy osobně předávala a především vyzvedávala dospělá osoba. Oprávněnost k vyzvedávání dítěte rodiče určují vyplněním na evidenčním listu dítěte. Jiným osobám nebude dítě vydáváno.
  Neposílejte děti do školky samotné. Paní učitelka zodpovídá za dítě až od doby, kdy je jí dítě dospělou osobou předáno. V případě, že toto nelze vždy v rodině z vážných důvodů zajistit, lze ve výjimečném případě předat dítě nezletilému sourozenci. Tuto možnost je nutno předem projednat osobně s vedoucí učitelkou mateřské školy a vyplnit písemnou dohodu. Bezpečnost dítěte musí být vždy v popředí Vašeho i našeho zájmu.

7. Ukončení docházky

 • Ukončit docházku dítěte do mateřské školy může ředitelka na návrh vedoucí odloučeného pracoviště jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

8. Programové zaměření naší mateřské školy

Angličtina – Modřínci 
Logopedická prevence –  Jeřabinky
Otužování sprchováním (po obědě před odpočinkem na lehátkách)
Cvičení na balančních míčích – ve třídách
Práce na počítačích a interaktivní tabuli,  plavecký výcvik předškoláků
Práce s keramickou hlínou
Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti
Účast v projektu Skutečně zdravá škola

 

9. Dítě do MŠ potřebuje:

bačkorky s pevnou patou
pro celodenní docházku pyžamo (výměna z vaší strany každý týden)
na začátku roku vybíráme 1 velké balení papírových kapesníků
malé děti rezervní prádlo (spodní kalhotky, punčocháče)
porcelánový hrneček na pitný režim
plena na sprchování

 • Ložní prádlo a ručníky jsou dětem poskytovány a prány ve stanovených termínech v MŠ. Pokud se stane, že dítě ložní prádlo při odpoledním odpočinku pomočí nebo jinak znečistí, je ihned toto ložní prádlo dáno na vyprání maminkám. Maminky, prosíme vás tímto, abyste pak čisté prádlo vrátily do MŠ do dvou dnů.
 • Prosíme (ale důrazně), abyste ve vlastním zájmu všechny věci dětí označily jménem.
  Předejdete tak výměnám nebo ztrátám – podepište oblečení, obuv i plenu na sprchování.

Rodiče,

sledujte nástěnky v šatně (jídelníček, kulturní akce (dávejte vhodné oblečení – ne např. zimní kombinézu při návštěvě kulturních akcí)
nahlaste veškeré změny (telefon, adresa, zaměstnání) p. učitelkám ve třídě
sledujte naše www stránky
léky dětem nepodáváme, nenoste je do MŠ!!!

 • Přivítáme jakoukoli pomoc (sponzorský dar, zbytkový materiál – papíry na kreslení, výtvarný materiál, klubíčka vlny, zbytky kůže, hobliny, zbytky samolepících papírů, papíry do kopírky…)
 • V případě, že se v průběhu docházky Vašeho dítěte objeví nějaký problém, který Vás bude trápit, důvěřujte nám a řešte jej přímo s námi, jsme vždy ochotny Vám pomoci problém zmírnit nebo odstranit.
 • Možnost kontaktu se zástupkyní ředitelky pro pracoviště Bc. Dagmar Chlupovou po předchozí domluvě denně od 10.00 – 11.30 hodin.

Děkujeme Vám za svěření Vašich dětí do naší péče, těšíme se na dobrou spolupráci a Vašim dětem přejeme příjemný a šťastný pobyt v naší školce.