domecky1

Třída Domečky se nachází v patře budovy, vznikla ze slunného výtvarného ateliéru v roce 2013 jako pátá třída naší MŠ. Provozně vyhovuje potřebám malého kolektivu a to 15-ti dětí, nyní s věkovým rozmezím 4 – 5 let. Provoz oddělení je pouze dopolední, odpoledne se děti rozdělují do čtyř zbývajících oddělení.

Členitost oddělení zajišťuje pracovní a hrací zákoutí společně s odpočinkovým zázemím.

Hračky a pomůcky ve třídě jsou rozmístěny tak, aby podněcovaly děti k volné hře a k samostatnosti.

Ke vzdělávání mimo jiné využíváme v rozumné míře audiovizuální techniku naší třídy – interaktivní tabuli a PC.

Ke třídě přináleží prostorná šatna, kterou využíváme jako „galerii“ výtvarných a rukodělných prací našich dětí.

Naše oddělení se zaměřuje na rozvoj zdravého životního stylu, posilování kladného vztahu ke zdravé výživě a propagaci volby zdravějšího životního stylu. Tato myšlenka prolíná všemi aktivitami. Denně se učíme být laskaví, trpěliví, respektovat druhé, vážit si jejich práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně. Budujeme si tak svoji vlastní identitu.

Do programu zařazujeme mimo jiného i cvičení s prvky jógy, které děti učí vnímat své tělo, porozumět mu a vést k cílenému odpočinku a relaxaci.

Naše snaha o fyzickou a psychickou pohodu vede k tomu, aby veškeré dění v naší třídě probíhalo bez spěchu a v dobré pohodě.