Prázdninový provoz

Pro přihlášení na prázdninový provoz je nutné vyplnit přihlášku a doručit ji do naší MŠ, kde dostanete podklady k platbě. Přihlašovat můžete nejpozději do 28. 5. 2021. Přihláška ke stažení v aktualitách na stránkách MŠ Mozaika zde.


Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Informace k provozu MŠ naleznete na stránkách MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/index.php/category/rubrika-aktuality/. Provoz MŠ bude pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku a děti vybraných profesí. Rodiče předškoláků ztrácí nárok na ošetřovné. Více k ošetřovnému zde. V naší MŠ se bude testovat testy Singclean, prosíme o prostudování návodu zde.  


Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ proběhnou 5. – 11. 5. 2021. Bližší informace a potřebné dokumenty ke stažení naleznete na stránkách MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/index.php/zapis/  


Informace k platbě školného:

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč.

Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena.

Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ.


Informace k distančnímu vzdělávání naleznete v záložce Distanční vzdělávání.


Omezení provozu

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude na pracovištích MŠ Mozaika od 1.3. přerušený provoz.

Pracoviště Erbenova 37 Jihlava bude zajišťovat provoz pouze pro děti rodičů určených profesí(více na webu MŠ Mozaika, rodiče těchto dětí budou muset doložit potvrzení od zaměstnavatele).

Webové stránky budou průběžně aktualizovány, prosíme o jejich sledování.


Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  •  odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost……viz další odkaz:

              https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ MOZAIKA

od školního roku 2021/2022

 O přestupu na jiné pracoviště MŠ Mozaika Jihlava rozhoduje ředitelka školy.

Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti MŠ Mozaika a na stránkách www.msmozaikaji.cz .

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Mozaika

(ke stažení na www.msmozaikaji.cz) a předá zástupkyni ředitelky na daném pracovišti. Rodiče dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ si v žádosti uvedou ještě náhradní pracoviště, pro případ nedostatečné kapacity míst k přestupu na požadovaném pracovišti.

Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Zástupkyně ředitelky odevzdá žádosti o přestup ředitelce školy.

Důvody přestupu:

  1. Při loňském zápisu bylo dítě přeřazeno do vzdáleného pracoviště MŠ Mozaika, než byla podána žádost (jiná lokalita)
  2. Ostatní důvody – dle kapacity pracoviště

 Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Mozaika od školního roku 2021/2022 je do 26. března 2021      

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 9. dubna 2021. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne 1/3 předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště. V případě většího počtu žádostí o přestup dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ na některé pracoviště, může ředitelka umístit dítě na náhradní pracoviště. Rozhodující v posuzování bude věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).

Požadavky na přestup do logopedické třídy na MŠ Dvořákova 11 budou vyřízeny až po vyjádření SPC Jihlava.

Žádáme rodiče, aby stanovený termín pro odevzdání žádosti dodrželi.

Na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!

 V Jihlavě dne 1.3.2021                                      Mgr. Lenka Mončeková

 ředitelka školy

V případě zájmu o přestup napište na email msjarni@msmozaikaji.cz, bude Vám zaslán formulář pro vyplnění údajů.

Slider