Vzdělávání předškoláků

 • zajišťováno min. 4 hodiny denně (od 8:00 do 12:00 hodin)
 • rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ 
 • dětem je nabízena široká nabídka činností (např. zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, předčtenářská a předmatematická gramotnost, sociální, environmentální, hudební, výtvarné a pracovní dovednosti apod.)
 • příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • logopedická prevence – dechová, artikulační a fonematická cvičení, gymnastika mluvidel, rozvoj slovní zásoby apod.
 • anglický jazyk – prvky AJ, hry, písničky, videa
 • ICT – práce na interaktivní tabuli (Barevné kamínky), tabletech, dotykové obrazovce, PC, využití interaktivní Včelky, Albi tužky, skřipců, logopedických zrcátek
 • environmentální výchova – poznávání světa, přírody, společnosti, zařazování pokusů a experimentů, práce na bylinkovém záhonu, apod.
 • Metoda dobrého startu – spojení písně-pohybu-grafického vzoru
 • Dětská portfolia – děti mají založené vlastní pracovní sešity s pracovními listy, které v průběhu roku využívají, možnost sledování rozvoje dítěte
 • Kreslící sešity – výtvarná činnost dětí, možnost sledování rozvoje kresby
 • Děti se učí hodnotit svůj den, úkoly, činnosti, hry, aktivitu – hodnocení každého dne pomocí smajlíků před odchodem domů i ústní hodnocení
 • Spolupráce se ZŠ, PPP, SPC Březejc
 • nabídka různých společenských a kulturních akcí se širokým zaměřením

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ověřujeme, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v RVP PV
 • pokud je potřeba, doporučujeme rodičům další postup při vzdělávání dítěte
 • zástupkyně ředitelky ověří vzdělávání dítěte rozhovorem se zákonným zástupcem dítěte (s využitím „Portfolia dítěte”), pozorováním dítěte při hře s vrstevníky a při plnění zadaných úkolů v MŠ

SEBEREFLEXE DĚTÍ

 • Předškolní děti využívají měsíční kalendář – razítkem ve formě smajlíku si ohodnotí svůj den, následuje krátký rozhovor o tom, proč den takto zhodnotily. Rodiče mají měsíční kalendář každý den k dispozici na dveřích třídy. Na koberci využíváme na pevno přilepené 4 obličejové emoce, kde děti hodnotí konkrétní činnost tak, že si stoupnou k příslušnému obrázku.
 • Razítko nebo obrázek smajlíka využívají i na hodnocení konkrétní činnosti či pracovního listu.
 • Využíváme často i rozhovory, kde se dětí ptáme, jak se jim činnost líbila či nelíbila a proč. Učíme je vyjadřovat své pocity, přání a názory. Hodnotíme činnosti celého týdne.

SEZNÁMENÍ RODIČŮ S PRŮBĚHEM A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Rodiče mají možnost v předškolní třídě prohlédnutí metodických sešitů (portfolií) svého dítěte – 3x ročně je dostávají domů a mohou společně s dětmi vypracovávat pracovní listy, rodiče sešit vždy podepíší. V průběhu roku využíváme kreslící sešity, do kterých mohou rodiče nahlédnout a zjistit tak pokrok v kresbě svého dítěte.
 • U všech dětí mohou rodiče pravidelně sledovat výtvory dětí na nástěnkách v šatně.
 • Dále mohou rodiče využít konzultační hodiny s paní učitelkami (jedno úterý v měsíci od října, datumy zveřejněny v šatnách dětí příslušné třídy).

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VZHLEDEM KE COVID – 19

 • rodiče se zdržují v prostoru budovy MŠ jen po dobu nezbytně nutnou
 • pokud se v rodině nebo blízkém okolí rodiny vyskytne onemocnění Covid – 19, oznámí to rodiče ihned zástupkyni ředitelky, další postupy stanoví KHS
 • každé dítě má v šatní skříňce z důvodu prevence náhlého výskytu onemocnění Covid – 19 minimálně jednu dětskou roušku
 • zákonní zástupci předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ!
 • v případě výskytu onemocnění Covid – 19 a následnému uzavření MŠ, se budou děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat distančně
 • distanční výuka bude probíhat elektronicky a telefonicky
 • na webových stránkách MŠ budou umístěny informace pro rodiče, náměty a aktivity pro vzdělávání předškolních dětí – průběžně budou aktualizovány dle potřeby
 • učitelky budou ve spojení s rodiči i přes emaily, rodičům budou zasílat 1x týdně soubor pracovních listů z různých vzdělávacích oblastí, rodiče vypracované pošlou zpět, učitelky je vyhodnotí a založí do metodických sešitů, v případě potřeby úkoly zopakují, zjednoduší nebo naopak zadají úkoly težší
 • rodičům bude doporučena vhodná literatura nebo pracovní sešity, ze kterých mohou sami čerpat, nabídneme jim i materiály MŠ Mozaika (metodické pracovní sešity)
 • rodiče si mohou materiály najít na internetu, na www stránkách MŠ, převzetí osobně v MŠ za dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek