Informace pro rodiče k návratu dětí do škol 12.4.2021

Dne 6.4.2021 bylo vydané MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, které s účinností od 12.4.2021 do odvolání omezuje a zároveň určuje podmínky pro provoz škol.

Z tohoto opatření pro MŠ vyplývá, že:

 • v mateřských školách podle školského zákona se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
  a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze ve skupinách nejvýše 15 dětí,
  b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a
  c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Zákonným zástupcům je vstup do budovy povolen na nezbytně nutnou dobu.

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • e) příslušníci ozbrojených sil,
 • f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Příslušnost, k vybraným profesím zákonný zástupce doloží před nástupem dítěte do MŠ škole potvrzením od zaměstnavatele!!! Z tohoto potvrzení musí být zřejmé, že např. zaměstnanec ve zdravotních službách je profesí zdravotní pracovník, nebo že pedagog určené školy zajišťuje prezenční vzdělávání atd.


Přítomnost dětí v MŠ:
osobní přítomnost dítěte v MŠ (předškoláci, popřípadě dětí rodičů IZS) je možná pouze tehdy, pokud:
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu byly v MŠ provedeny za asistence zákonných zástupců, popřípadě jinou osobou která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí musí souhlasit. Testy poskytne škola. Dítě musí mít negativní výsledek tohoto vyšetření.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Pro klidnější průběh testování dětí budou stěry z nosních dírek dítěte provádět zákonní zástupci dítěte. Pedagogický, popřípadě nepedagogický pracovník dokončí testování dítěte a zaznamená výsledek testu. Bylo by dobré, aby zákonný zástupce vyčkal před budovou MŠ na výsledek testu (15 minut).

Testování dítěte se bude provádět v šatně u třídy, kam dané dítě bude zařazeno. V případě potřeby si dané pracoviště zorganizuje testování dětí tak, aby nedocházelo k velké kumulaci dětí na jednom místě, v jeden čas.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole ihned vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud má dítě pozitivní výsledek a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. V případě, že dítě má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se dítěti, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto dítětem, neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku. Opětovně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek. Obdobně pro děti platí, když pozitivní výsledek preventivního antigenního testu měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě nebo skupině.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Ochranné prostředky dýchacích cest:
– děti do 2 let věku a děti v MŠ nemusí mít ochranu úst.
– Zákonní zástupci musí mít v prostorách MŠ respirátor FFP2

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
Dětem je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Další informace k provozu školy budou průběžně aktualizovány.