Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021 – 2022

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 v době od 5. května 2021 do 11. května 2021

Vzhledem k současným opatřením, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

 Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.
 3. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
 4. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.

10.– 11. 5. je možné osobní předání formulářů na preferovaných odloučených pracovištích, na základě předešlé telefonické domluvy.

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
 5. Podepsané oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

 Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ.
Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ. V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti.

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Pracoviště Seifertova 4a „ Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.
 • Děti budou do všech pracovišť (kromě pracoviště Mahenova 3) přijímány podle stejných kritérií k přijetí. Na pracoviště Mahenova 3 budou nejprve přijaty děti podle kritérií stanovených zřizovatelem a následně podle kritérií stanovených ředitelkou školy v rámci MŠ Mozaika.
 • Na pracovišti Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči. Informace, ohledně zařazování dětí do této třídy podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště – tel. 603 192 668. 
 • Pracoviště Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.
Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz.Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

DOTAZY  – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika.

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018. 
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019. 
 3. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

Doplňující kritérium – sourozenci, kteří budou dle kritérií 1 a 2 přijati do MŠ Mozaika, budou zařazeni na stejné pracoviště, jako sourozenec, který již MŠ Mozaiku navštěvuje.

Aktuální dokumenty pro ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022: