„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.“  – Robert Fulghum

  • Vzděláváme podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“, který navazuje na zastřešující ŠVP PV Mozaika.
  • Vzdělávací program naší MŠ byl učitelkami zpracován podle konkrétních podmínek na naší mateřské škole. Třídní vzdělávací program je koncipován do integrovaných bloků, ve kterých jsou podrobně rozpracovány konkrétní činnosti pro děti. Integrované bloky nejsou časově ohraničeny, respektujeme aktuální situaci, kreativitu, zájem a potřeby dětí.
  • CÍLEM předškolního vzdělávání je dosáhnout klíčových kompetencí (tj. souborů schopností, vědomostí, dovedností, postojů a hodnot) důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě, a které otevírají dětem cestu k tomu, aby byly  v budoucnu připraveny pro etapu celoživotního učení.

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ – Linda Dobson

V souladu s daným tématem dětem nabízíme námětové hry, hudební a hudebně-pohybové činnosti, výtvarné a pracovní aktivity, prvky tvořivé dramatiky, napodobování, předmatematické a logické hry, předčtenářské dovednosti, ekohry, pohybové hry a cvičení s náčiním, konstruktivní hry, didaktické hry, kooperativní činnosti, hry na posilování osobnosti, prosociální dovednosti, pokusy a zkoumání, vyhledávání informací a práce s nimi, grafické záznamy, hry na PC, návštěvy kulturních akcí, vycházky do okolí MŠ…

„Dítě se rodí s neuvěřitelnou schopností napodobovat, a proto pátrá po vzorech, které by mohlo vzít za své. Vzor musí být ale ve své podobě jednoznačný, jinak ho dítě nemůže dokonale vnímat a pochopit. Jednoznačnost vzoru se musí stvrdit opakováním, tak získá vzor formu, do které dítě vyrůstá a přizpůsobuje se jí.“ – Jiřina Prekopová

  • Naplňování vzdělávacích cílů si učitelka v práci s dětmi ověřuje otázkami:
  1. Co se teď dítě právě činností učí? (Jaké dítě získává vědomosti, dovednosti, návyky,   zkušenosti…)
  2. S jakou hodnotou se dítě v činnosti setkává? (Jaké hodnoty si dítě osvojuje a prakticky užívá…)
  3. Jaký má dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází? (Zda je dítě samo sebou, kriticky myslí, umí se rozhodnout a nese za svá rozhodnutí odpovědnost…)
  • Myšlenková mapa integrovaných bloků

myslenkova_mapa700