Umístění dětí z MŠ Seifertova v době prázdninového provozu 2021

Od 1. 7. – 30. 7. 2021:  MŠ Mahenova 3
Tel. kontakt do MŠ:  567 303 636

Od 2. 8. – 25. 8. 2021: MŠ Seifertova 6
Tel. kontakt do MŠ: 565 599 160

Od 26.8. – 31.8. 2021: MŠ Seifertova 6

Od 10. 5. 2021 funguje MŠ bez omezení a testování dětí.

Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.
 • Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY  – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018.
 • Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019.
 • Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

Doplňující kritérium – sourozenci, kteří budou dle kritérií 1 a 2 přijati do MŠ Mozaika, budou zařazeni na stejné pracoviště, jako sourozenec, který již MŠ Mozaiku navštěvuje.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

V záložce „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ nabízíme rodičům doporučení a tipy pro domácí vzdělávání

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče v MŠ

 • podle aktuálních nařízení vstupujete do MŠ se zakrytými ústy 
 • v současné době není dovolen vstup třetích osob (mimo dětí, rodičů a zaměstnanců) do prostor MŠ
 • po příchodu do MŠ (u vstupu do budovy) použijte dezinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu, dítě doprovází vždy jedna osoba
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, průjem, náhlá vyrážka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – škola

 • v rámci úklidu častěji dezinfikujeme povrchy, podlahy, kliky, zábradlí,  vypínače, toalety, apod. 
 • děti neustále vedeme k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • často a intenzivně větráme všechny prostory školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celého odloučeného pracoviště.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme pěkný a příjemný školní rok v naší školce.

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již osmým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.

[easingslider]