INFORMACE PRO RODIČE

Informace k platbě školného:

V měsíci březnu 2021 proběhla platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům byla stržena částka za školné ve výši 550,- Kč.

V měsíci dubnu 2021 nebude školné zákonným zástupcům strženo za dobu, kdy byla mateřská škola uzavřena (1. 3. – 9. 4. 2021)

INFORMACE PRO RODIČE O NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ 12. 4. 2021

Dne 6. 4. 2021 bylo vydané MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, které s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání omezuje a zároveň určuje podmínky pro provoz škol. Z tohoto opatření pro MŠ vyplývá, že: v mateřských školách podle školského zákona se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a

c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Zákonným zástupcům je vstup do budovy povolen na nezbytně nutnou dobu.

V mateřských školách se dále umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží před nástupem dítěte do MŠ škole potvrzením od zaměstnavatele!!! Z tohoto potvrzení musí být zřejmé, že např. zaměstnanec ve zdravotních službách je profesí zdravotní pracovník, nebo že pedagog určené školy zajišťuje prezenční vzdělávání atd.

Přítomnost dětí v MŠ: osobní přítomnost dítěte v MŠ (předškoláci, popřípadě dětí rodičů IZS) je možná pouze tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu byly v MŠ provedeny za asistence zákonných zástupců, popřípadě jinou osobou, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí musí souhlasit. Testy poskytne škola. Dítě musí mít negativní výsledek tohoto vyšetření.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021 s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Pro klidnější průběh testování dětí budou stěry z nosních dírek dítěte provádět zákonní zástupci dítěte. Pedagogický, popřípadě nepedagogický pracovník dokončí testování dítěte a zaznamená výsledek testu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které: doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní nebo doloží, že “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Ochranné prostředky dýchacích cest:

 • děti do 2 let věku a děti v MŠ nemusí mít ochranu úst.
 • Zákonní zástupci musí mít v prostorách MŠ respirátor FFP2

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠK. ROK 2021 – 2022

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 v době od

5. května 2021 do 11. května 2021

Vzhledem k současným opatřením, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.
 3. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
 4. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.

10. – 11. 5. je možné osobní předání formulářů na preferovaných odloučených pracovištích, na základě předešlé telefonické domluvy.

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
 5. Podepsané oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ.

Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ. V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti.

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

● Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.

●Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

●V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.

Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.
 • Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY  – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018.
 • Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019.
 • Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

Doplňující kritérium – sourozenci, kteří budou dle kritérií 1 a 2 přijati do MŠ Mozaika, budou zařazeni na stejné pracoviště, jako sourozenec, který již MŠ Mozaiku navštěvuje.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

V záložce „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ nabízíme rodičům doporučení a tipy pro domácí vzdělávání

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče v MŠ

 • podle aktuálních nařízení vstupujete do MŠ se zakrytými ústy 
 • v současné době není dovolen vstup třetích osob (mimo dětí, rodičů a zaměstnanců) do prostor MŠ
 • po příchodu do MŠ (u vstupu do budovy) použijte dezinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu, dítě doprovází vždy jedna osoba
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, průjem, náhlá vyrážka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – škola

 • v rámci úklidu častěji dezinfikujeme povrchy, podlahy, kliky, zábradlí,  vypínače, toalety, apod. 
 • děti neustále vedeme k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • často a intenzivně větráme všechny prostory školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celého odloučeného pracoviště.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme pěkný a příjemný školní rok v naší školce.

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již osmým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.

[easingslider]