Milí rodiče a milé děti,

děkujeme, že jsme mohli společně s vámi ustát tento náročný rok a přejeme vám hezké Vánoce a v novém roce 2021 naději, lásku, pevné zdraví a stálý optimismus.

Po Novém roce se na vás všechny bude těšit celý tým pracovníků MŠ U Skřítků 🙂

Aktuálně

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

OZNÁMENÍ

o přerušení provozu třídy na pracovišti

Seifertova 6

Ředitelka Mateřské školy Mozaika Jihlava oznamuje, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem, rozhodla o přerušení provozu třídy Permoníci na pracovišti Seifertova 6, Jihlava ve dnech 18.12. 2020  – 24. 12. 2020.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, v souladu  s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky ČR č. j. MZDR  37484/2020-1/NH, ze dne 7. 9. 2020 vydala  dne 17.12.2020 doporučení k nařízení jiného režimu, uzavření třídy Permoníci na pracovišti Seifertova 6. Provoz této třídy (resp. poskytování předškolního vzdělávání) není možný z důvodu nařízení karantény pro dané děti i pro některé zaměstnance MŠ.

Ve věci vystavení ošetřovného na dítě, které je v karanténě, se rodiče mohou obrátit na praktického lékaře dítěte.

V Jihlavě dne 17.12. 2020                                                      

Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka školy

Projednáno se zřizovatelem školy dne: 17.12.2020
Za zřizovatele: Mgr. Tomáš Koukal
Za KHS Jihlava: Ivo Martin
odborný referent oddělení HDM Jihlava, Třebíč a Pelhřimov
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

OZNÁMENÍ

o přerušení provozu třídy na pracovišti Seifertova 6

Ředitelka Mateřské školy Mozaika Jihlava oznamuje, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem, rozhodla o přerušení provozu třídy Hastrmánci na pracovišti Seifertova 6, Jihlava ve dnech 11.12. 2020  – 22. 12. 2020.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, v souladu  s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky ČR č. j. MZDR  37484/2020-1/NH, ze dne

7. 9. 2020 vydala  dne 10.12.2020 doporučení k nařízení jiného režimu, uzavření třídy Hastrmánci na pracovišti Seifertova 6. Provoz této třídy (resp. poskytování předškolního vzdělávání) není možný z důvodu nařízení karantény pro dané děti i pro některé zaměstnance MŠ.

Ve věci vystavení ošetřovného na dítě, které je v karanténě, se rodiče mohou obrátit na praktického lékaře dítěte.

V Jihlavě dne 10.12. 2020                                                       

 Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka školy

Projednáno se zřizovatelem školy dne: 10.12.2020
Za zřizovatele: Mgr. Tomáš Koukal
Za KHS Jihlava: Ivo Martin
odborný referent oddělení HDM Jihlava, Třebíč a Pelhřimov
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V záložce „SKŘÍTKOHRANÍ“ nabízíme rodičům doporučení a tipy pro domácí vzdělávání

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče v MŠ

 • podle aktuálních nařízení vstupujete do MŠ se zakrytými ústy 
 • po příchodu do MŠ (u vstupu do budovy) použijte dezinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu, dítě doprovází vždy jedna osoba
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – škola

 • v rámci úklidu častěji dezinfikujeme povrchy, podlahy, kliky, zábradlí,  vypínače, toalety, apod. 
 • děti neustále vedeme k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • často a intenzivně větráme všechny prostory školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celého odloučeného pracoviště.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme pěkný a příjemný školní rok v naší školce.

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již osmým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.