INFORMACE PRO RODIČE

Informace k platbě školného:

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč.

Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena. Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ. (Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ Jeslenka a Péči o děti od 1 do 2 let mají pokyny ohledně platby na webových stránkách tohoto pracoviště).

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci VLÁDA ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude na pracovištích MŠ Mozaika od 1.3. přerušený provoz.

Pracoviště Erbenova 37 Jihlava bude na základě krizového opatření zajišťovat nezbytnou péči o děti,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, viz hlavní strana webu MŠ Mozaika, kde najdete i přihlášku. Rodiče těchto dětí budou muset doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Pro informovanost sledujte prosím webové stránky MŠ Mozaika i webové stránky našeho pracoviště.

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL:

 • Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.
 • https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

PŘESTUP NA JINOU MŠ V RÁMCI MŠ MOZAIKA od září 2021

Ve dnech 1. 3. – 26. 3. 2021 lze podat žádost o přestupu dítěte na jiné pracoviště MŠ Mozaika od září 2021, kterou v uvedeném termínu doručte do naší MŠ Seifertova (vhozením do schránky na brance MŠ nebo po předchozí domluvě osobně v MŠ)

Žádost o přestup dítěte na jiné pracoviště stáhnete zde: Žádost o přestup – rodiče

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

V záložce „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ nabízíme rodičům doporučení a tipy pro domácí vzdělávání

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče v MŠ

 • podle aktuálních nařízení vstupujete do MŠ se zakrytými ústy 
 • v současné době není dovolen vstup třetích osob (mimo dětí, rodičů a zaměstnanců) do prostor MŠ
 • po příchodu do MŠ (u vstupu do budovy) použijte dezinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu, dítě doprovází vždy jedna osoba
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, průjem, náhlá vyrážka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – škola

 • v rámci úklidu častěji dezinfikujeme povrchy, podlahy, kliky, zábradlí,  vypínače, toalety, apod. 
 • děti neustále vedeme k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • často a intenzivně větráme všechny prostory školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celého odloučeného pracoviště.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme pěkný a příjemný školní rok v naší školce.

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již osmým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.