Rodiče,

vítáme vás na stránkách naší mateřské školy „U Skřítků“

V letošním roce se vlivem proticovidovým opatření nebude konat tradiční „Den otevřených dveří“. Touto cestou bychom vám chtěli nabídnout zodpovězení nejčastějších otázek, které by vás mohly zajímat.

Denní organizace

Jaká je provozní doba MŠ?

MŠ je v provozu od 6:00 do 16:30 hod.

Jaký je denní režim v MŠ?

06:00 – 08:00 hod. scházení dětí, individuální pohovory s rodiči, individuální hry a činnosti
08:00 – 08:45 hod. průběžná ranní svačina, hygiena
08:15 – 09:20 hod. pohybové aktivity, didakticky cílené vzdělávací činnosti, skupinová práce s dětmi, plnění cílů TVP vycházejících z ŠVP PV
09:20 – 09:30 hod. příprava na pobyt venku
09:30 – 11:30 hod. pobyt venku, převlékání, hygiena
11:30 – 12:00 hod. oběd
12:00 – 12:30 hod. hygiena, příprava na odpočinek, rozcházení dětí po obědě
12:15 – 13:50 hod. odpočinek, klidové činnosti pro nespavé děti
13:50 – 14:10 hod. hygiena, oblékání
14:10 – 14:30 hod. odpolední svačina
14:10 – 16:30 hod. rozcházení dětí domů, individuální činnosti s dětmi dle potřeby, aktivity dětí ve třídě nebo na školní zahradě podle počasí

Režim dne je přizpůsoben psychohygienickým a stravovacím požadavkům v mateřské škole.
Podle momentální potřeby může být vhodně upraven.

Pitný režim je zajištěn kdykoliv v průběhu celého dne z denní nabídky.

Co potřebuje dítě do MŠ?

Dítě při nástupu do MŠ potřebuje:
– bačkory s pevnou patou a světlou podrážkou (NE: kroksy a pantofle)
– hrníček na pitný režim
– papírové kapesníčky
– pyžamo
– náhradní oblečení (dostatek spodního prádla, tepláky, kraťasy, triko, legíny,.. apod.)
– oblečení na zahradu
– případně náhradní obuv na ven
– holínky (nejsou nutné)

Prosíme rodiče, aby dali dětem do skřínky 2x roušku v uzavřeném sáčku.
Pro všechny případy 🙂

Mohu si dítě vyzvednou kdykoliv během dne?

Určitě ano. Ale je nutná předchozí domluva s učiteli ve třídách.

V kolik hodin si mohu dítě vyzvednout po obědě a v kolik po spaní?

– Po obědě vždy od 12:00 do 12:30 hod.
– Po odpoledním odpočinku vždy od 14:00 až do konce provozní doby MŠ (16:30 hod.)

Musí dítě po obědě spát?

– Samozřejmě, že nemusí spát, ale vedeme děti k tomu, aby si po obědě odpočinuly na lehátku a byly v klidovém režimu při pohádce i po dobu, než uschne podlaha po poobědovém úklidu třídy a umývárny.
– Pokud po 20-30 minutách odpočinku dítě neusne, může poté potichu vstát a vybrat si z klidových činností u stolečku.

Moje dítě se neumí samo správně obléknout, pomůžete mu?

– Ano, rádi mu pomůžeme 🙂
– Vedeme děti k tomu, aby si o pomoc uměly i samy požádat, jak dospělého, tak třeba i kamaráda.
– Dáváme dětem dostatek času a prostoru pro samostatné oblékání a svlékání.
– Uvítáme i vaši spolupráci, že necháte své dítě se samo oblékat a svlékat a povedete jej k tomu, že si svoje věci pozná.


Vzdělávání dětí

Jaký je obsah vzdělávání a zaměření školky?

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:
– systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, zajišťujeme logopedickou prevenci, v MŠ funguje předškolní třída
– sezónní aktivity – zaměřujeme se na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu
– projekt „Skutečně zdravá škola“ – zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické výchovy
– projekt „Celé Česko čte dětem“ – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství
– projekt „Toulky Skřítků naším krajem“ – program turistiky, vycházek a poznávání historie města a jeho okolí
– společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče
– účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků
– máme dlouholeté zkušenosti s dětmi z různého sociokulturního prostředí, ve spolupráci s odborníky také rozvíjíme u dětí cizinců český jazyk 
– osobnost dítěte chápeme a respektujeme jako jedinečnou individualitu, poskytujeme širokou nabídku vzdělávacích činností, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo aj.
– průběh dne je koncipován tak, aby byla dodržena všechna zdravotní hlediska a respektována duševní hygiena dětí.
– děti vedeme k rozvoji tvořivosti ve všech činnostech, k citlivému vnímání a prožívání přirozenou a hravou formou.

Podrobný obsah vzdělávání v MŠ najdete v dokumentech ŠVP PV a TVP, které jsou umístěny v šatně každé třídy.

Co je to ŠVP PV a TVP?

ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)
– je povinný veřejným dokument, který si vytváříme jako škola sami, zohledňujeme v něm vzdělávací podmínky naší školy, pedagogické záměry, které přizpůsobujeme do realizovatelné podoby formou plánování do integrovaných bloků
– vychází z RVP PV (Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání), který vydává MŠMT.

TVP (třídní vzdělávací program)
– vychází ze ŠVP PV a týká se vzdělávání v konkrétní třídě
– jedná se především o vzdělávací plány jednotlivých integrovaných bloků, které se v každé třídě zpracovávají pro daný školní rok
– na rozdíl od ŠVP je TVP otevřený, „skládá“ se z plánů jednotlivých bloků, které vytváříme a rozvádíme v průběhu vzdělávání, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí

Oba dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v šatnách tříd.

Jak mám omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ?

– Povinností zákonného zástupce je omlouvat nepřítomnost dítěte osobně – nejpozději do 14,00h. na následující den nebo taktéž telefonicky učitelkám ve své třídě. Výjimečně v pondělí lze stravu omluvit nejpozději do 7,00h.
– Předškolákům každou nepřítomnost musí zákonný zástupce omlouvat písemně na omluvenkový formulář – známou absenci předem a po nemoci nejpozději do 3 dnů po nástupu do MŠ.

Jaké aktivity nabízíte během školního roku?

Dle dané situace, zájmu a možností v průběhu školního roku např. rodičům a jejich dětem nabízíme tyto aktivity:
·      Plavecký výcvik na ZŠ Demlova
·      Cvičení v tělocvičně na SŠSJ
·      Lyžařský výcvik „ZAJDA“
·      Solná jeskyně
·      Bruslařský výcvik na stadionu
·      Návštěvy Zoologické zahrady Jihlava
·      Školní výlety (1-2x ročně dle situace)
·      Společná odpoledne s rodiči a dětmi (s různou tématikou)
·      Divadla v MŠ (1-2x ročně dle situace)
·      Návštěvy různých kulturních institucí a akcí ve městě (muzeum, galerie, knihovna, filharmonie,…)
Nabízené aktivity jsou s rodiči vždy projednány a musí souhlasit s jejich konáním a účastí jejich dětí.
Jsou nabízeny všem dětem, některé aktivity se nabízí vzhledem ke schopnostem dané věkové skupiny dětí nebo s ohledem na náročnost organizace pouze předškolákům.

Jaké projekty v MŠ nabízíte?

V naší MŠ jsme aktivně zapojeni do projektů:
Skutečně zdravá škola
Celé Česko čte dětem
Toulky Skřítků naším krajem
Více o projektech najdete v sekci „PROJEKTY

Jak ve vaší MŠ probíhá distanční vzdělávání dětí?

– Na našich webových stránkách v sekci DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – tzv. „SKŘÍTKOHRANÍ“ jsou vytvořené složky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, kam učitelé vkládají materiály a náměty pro distanční výuku.
– 1x týdně učitelé také zasílají na e-mail zákonným zástupcům zpracované tematické aktivity, které s dětmi doma nebo venku vykonávají a následně zasílají zpětnou vazbu do MŠ (fotografie či videa z činností jejich dětí, naskenované materiály hotových úkolů apod.)
– s rodiči a dětmi, kteří nemají přístup k PC, komunikujeme telefonicky, ve výjimečných případech po předchozí dohodě osobně
– zpravidla 1x týdně se učitelé také setkávají s dětmi v on-line prostředí
– účast mladších dětí distanční vzdělávání NENÍ POVINNÁ, složka SKŘÍTKOHRANÍ může pro ně sloužit pouze jako dobrovolná inspirace pro domácí činnosti.

Jsou jednotlivé třídy MŠ rozdělené podle věku?

– Ano, ve třídě Rarášci a Permoníci jsou umístěny zpravidla děti, které plní povinné předškolní vzdělávání
– Ve třídě Trpaslíci a Hastrmánci jsou děti mladší do věku 5 let, které po jejich dovršení od září (na poslední školkový rok před vstupem do ZŠ) přestupují do tříd Rarášci nebo Permoníci

Je u vás v MŠ možnost logopedie?

– Bohužel ne, logopedii – nápravu hlásek musí vždy provádět klinický logoped.
– V naší MŠ je kvalifikovaný logopedický preventista, který intenzivněji pracuje s vytipovanými dětmi pod záštitou SPC Březejc, a to v předškolních třídách Rarášci a Permoníci jedenkrát za čtrnáct dní.
– Všichni učitelé uplatňují prvky logopedické prevence v rámci svých tříd v průběhu vzdělávacích činností se všemi dětmi.
– Na web naší MŠ do sekce DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – „SKŘÍTKOHRANÍ – Logopedická prevence“ vkládáme materiály k logopedi jako inspiraci na domácí procvičování dětí s rodiči


Spolupráce s rodinou

Jak probíhá spolupráce s rodinou?

– Rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy.
– Rodiče mají možnost ovlivňovat tvorbu ŠVP PV školy.
– Rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých aktivit, které jim MŠ nabídne během celého školního roku (čtení dětem, tvořivé odpoledne, sportovní odpoledne, ochutnávky pokrmů z naší ŠJ, besídky,…)
– Rodiče mohou sdílet s učiteli různé tipy a návrhy na exkurze a výlety pro děti.


Stravování

Mají děti zajištěný pitný režim během dne?

Pitný režim je zajištěn kdykoliv v průběhu celého dne z denní nabídky. Vždy je k dispozici čaj a ochucená voda s ovocem nebo bylinkami nebo čistá voda.

Musí děti vždy všechno sníst?

– Děti k jídlu vhodně motivujeme během celého dne, ale určitě nikoho nenutíme, aby dítě jídlo snědlo, když mu nechutná.
– Učíme děti, že za každým pokrmem stojí lidská práce a čas, který někdo přípravě věnoval. A zároveň, že je důležité poznávat a zkoušet nové chutě, které třeba zatím děti neznají.
– Motivujeme je různými příběhy o jídle, jak jídlo vzniká a několikrát do roka se děti samy podílí na přípravě jednoduchého pokrmu.

Vaříte ze zdravých potravin?

– Ano, aktivně naplňujeme společně se školní jídelnou projekt „Skutečně zdravá škola“, kdy jedním z kritérií je využívat převážně zdravých potravin pro přípravu jídel bez aditiv a jiných dochucovadel, odebíráme produkty od regionálních dodavatelů, zařazujeme sezónní potraviny, apod.
– V lednu 2021 jsme po dvou letech obhájili získané bronzové ocenění Skutečně zdravá škola, o kterém se více dozvíte v záložce SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Mohu dítěti oběd odhlásit nebo vyzvednout?

– Odhlašování obědů je možné osobně nebo telefonicky u učitelů ve třídách.
– V pondělí lze oběd odhlásit nejpozději do 7,00h. i na tento den.
– V ostatních dnech vždy den dopředu, nejpozději do 14 hodin na den následující.

– Pokud dítě onemocní lze si 1. den odebrat jídlo do přinesených jídlonosičů (z hygienických důvodů ne do sklenic ani krabiček), v další dny na dotovaný oběd domů dítě NEMÁ NÁROK.
– Jídlo do jídlonosičů se vyzvedává v době 10,45 – 11,15h. vchodem do ŠJ (u zásobovací rampy).
– Ponechávání jídlonosičů s jídlem v MŠ do odpoledních hodin není z hygienických důvodů možné!!!

Moje dítě má speciální stravu, přizpůsobí školní jídelna mému dítěti stravu?

– Záleží na typu stravovacího omezení.
– Lze se na tom dopředu domluvit se zástupkyní ředitelky pro MŠ a vedoucí ŠJ na základě doporučení lékaře.
– Pokud takové omezení ve stravování vaše dítě má, uveďte to již u zápisu a doložte jej lékařským potvrzením!


Různé

Mohu fotografovat své dítě v MŠ?

– Ano můžete, pokud na fotografii nebude žádné jiné dítě!
– Rodiče nesmí sdílet fotografie ze školky na sociálních sítích, pokud bude na záběru jiné dítě a rodič k tomu nedá souhlas.

Moje dítě má narozeniny, můžeme něco donést?

– Ano, můžete donést cokoliv, dle vašich možností, ale upřednostňujeme zdravější verze občerstvení pro „narozeninové oslavy“ v MŠ např. ovoce a zeleninu ve všech podobách 🙂 v přiměřeném množství, aby to stačily děti sníst.

Máme doma knihy a hračky, které už nevyužijeme, můžeme vám je donést?

– Budeme rádi, když již nevyužívané, ale stále funkční a nepoškozené předměty určené pro děti, budou dále sloužit i dalším dětem v MŠ 🙂
– Ve školce máme také „Knihovozík“ inspirovaný knihobudkou, kde si můžete vzít nebo půjčit knížku domů, anebo z domova přinést zase svoji.