Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Burbínkova druhá rolnička

Budeme přibližovat dětem změny v přírodě, včetně změn počasí. Děti se setkají  s péčí o podzimní zahradu, navštíví les a budou se učit vnímat rozmanitosti  barev podzimu.

Jedním z podtémat programové nabídky bude rozvoj správných návyků v prevenci  zdraví.

Přiblížíme dětem lidové tradice spojené s čekáním na vánoční čas. Nabídneme spolupodílení se na přípravě oslav, pocitu sounáležitosti a tím i rozvoj empatie.

Časový rozsah: listopad, prosinec

Naše cíle a záměry:

 • budeme rozvíjet a užívat všechny smysly a utužovat fyzickou a psychickou zdatnost
 • podpoříme rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • budeme rozvíjet tvořivost dětí
 • budeme rozvíjet paměť a pozornost
 • podpoříme vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků
 • seznamovat děti s tradicemi
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
 • budeme rozvíjet verbální i neverbální komunikativní dovednosti
 • seznamovat děti se světem kultury a umění
 • budeme rozvíjet společenský a estetický vkus
 • budeme vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • budeme realizovat záměry s ekologickými náměty
 • podpoříme rozvoj multikulturního povědomí
 • podpoříme základy pro práci s informacemi
 • budeme pracovat s různými výtvarnými a hudebními technikami v souvislosti s rozvojem fantazie, výtvarných a hudebních dovedností

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle  individuálních a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti
 • zdravotně zaměřené činnost
 • hudebně pohybové hry a činnost
 • smyslové a psychomotorické hry
 • pozorování změn
 • pracovní a sebeobslužné činnosti
 • vycházky a výlety
 • experimenty
 • námětové hry a činnosti
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • činnosti směřující k podpoře zdraví a prevenci úrazů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • lidové zvyky a tradice
 • diferencovaná skupinová činnost pro děti různých věkových skupin a individuálních zvláštností
 • skupinová konverzace
 • činnosti navozující pohodovou atmosféru
 • společenská setkávání, povídání, sdílení
 • činnosti rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • spontánní hra
 • sledování pohádek a příběhů

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru
 • ovládá koordinaci ruky a oka, bezpečně zachází s předměty denní potřeby, drobnými pomůckami, výtvarným materiálem
 • rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • vede rozhovor, umí popsat situaci
 • naučí se nazpaměť krátké texty
 • nalézá nová řešení
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii
 • přijímá pozitivní ocenění
 • prožívá a dětským způsobem projevuje to, co cítí
 • vnímá, co si druhý přeje a co potřebuje
 • vnímá umělecké a kulturní podněty
 • vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • těší se z hezkých zážitků
 • nakládá vhodným způsobem s odpady
 • zvládá běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, které se opakují
 • spolupracuje s ostatními dětmi i s dospělými
 • uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky

Nabídka podtémat:

 • Burbínek stůně
 • Burbínek a peklíčko
 • Burbínek a vánoční hvězda
 • Těšíme se na vánoce
 • Koledování a vánoční nadílka

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s plánem činností  nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • přírodovědné klubíčko
 • akce pro rodiče a děti
 • barevný den
 • mikulášská nadílka
 • zdobení vánočního stromečku
 • vánoční slavnost

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!