Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Burbínkova pátá rolnička

V páté rolničce nejprve přiblížíme dětem tradici svátku matek, čímž prohloubíme znalosti o rodině a citových vazbách. Dále budeme poznávat širší okolí mateřské školy – moje město, les, louky. 

Děti se seznámí s významnými budovami v okolí mateřské školy.  Toto nám umožní procházky do okolí, objevování historických budov, výlety, škola v přírodě atd. Založíme u dětí povědomí o širším světě, jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí.

S dětmi si budeme vyprávět o tom, kam budeme cestovat o prázdninách. Těmito aktivitami přiblížíme dětem znalosti o dopravních prostředcích a dopravních značkách. Budeme prohlubovat znalosti o zákonitostech v silničním provozu a prevenci úrazů s nimi spojených. Seznámíme se s různými druhy povolání a některé z nich budeme poznávat prostřednictvím exkurzí ve spolupráci mateřské školy s rodiči. Neopomeneme ani poznávání práce záchranářů, policie a hasičů, IZS. 

Konec školního roku završíme kouzelným týdnem, ve kterém se rozloučíme se školáky a budeme se společně těšit na prázdniny.

Časový rozsah: květen, červen

Naše cíle a záměry:

 • podpoříme rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • budeme vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého životního stylu
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • osvojit si poznatky o znakových systémech
 • budeme podporovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování
 • budeme vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat
 • budeme posilovat kooperativní dovednosti
 • navodíme příležitosti pro vytváření prosociálních postojů – tolerance, respekt, přizpůsobivost, sociální citlivost
 • budeme rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí
 • vytvoříme povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • budeme rozšiřovat poznatky o jiných kulturách
 • budeme spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy
 • budeme získávat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou zemi

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle individuálních a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra
 • lokomoční pohybové činnosti
 • výlety, vycházky do okolí
 • činnosti směřující k prevenci úrazů (v dopravních situacích, při hrách, výletech)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo, shlédlo a co očekává
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními, číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazné a pojmové)
 • cvičení organizačních dovedností
 • cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání
 • činnosti zaměřené k pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzicky, pohlavím, jazykem, věkem, místem narození)
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi – přirozené i modelové situace
 • aktivity přibližující dětem svět kultury a umění a umožňující jim poznat rozmanitosti kultur
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích

Očekávané výstupy:

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • zachází s běžnými předměty denní potřeby
 • správně vyslovuje, ovládá dech a tempo
 • formuluje otázky, slovně reaguje, vede rozhovory
 • rozlišuje některé obrazné symboly (orientační a dopravní značky, označení nebezpečí) a porozumí jejich významu i jejich funkci
 • zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • řeší problémy, úkoly a situace
 • vede jednoduché úvahy o čem přemýšlí a také to dokáže vyjádřit
 • vyjadřuje souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují (nebezpečných, neznámých, ohrožujících)
 • vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení
 • zorganizuje hru
 • dokáže být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • rozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému
 • chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikt dohodou
 • chápe, že každý má ve společenství svou roli
 • utvoří si základní dětskou představu o světě a jeho společenských normách
 • uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování
 • má povědomí o významu životního prostředí
 • rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímá si nepořádku kolem

Nabídka podtémat:

 • Burbínek cestovatel
 • Burbínek a louka
 • Burbínek a předpověď počasí
 • Burbínek a dopravní značky
 • Burbínek ve škole v přírodě
 • Těšíme se na prázdniny
 • Burbínek a rodina

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s  plánem činností nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • návštěva Zoo
 • prohlídky historické části města
 • barevný den
 • akce pro rodiče a děti – pouťové dovádění
 • škola v přírodě
 • celodenní výlet do přírody

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!