Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Burbínkova první rolnička

Budeme dětem přibližovat prostředí mateřské školy (ostatní třídy, školní kuchyň), zahrady a nejbližšího okolí. Každému nově příchozímu dítěti pomůžeme s adaptací do společenství ostatních dětí mateřské školy. Toto nám umožní posilovat prosociální chování celého kolektivu dětí.

Společně stanovíme pravidla soužití v kolektivu tak, aby se utvářela společenská pohoda v sociálním prostředí mateřské školy. Přiblížíme dětem rozmanitosti podzimní přírody, počasí, sklizně ovoce, zeleniny a přírodnin. Toto nám nabízí zahrada,  blízké okolí mateřské školy a akce ve spolupráci s rodiči.

U dětí budeme rozvíjet estetické vnímání, komunikační dovednosti, multikulturní povědomí a enviromentální vnímání.

Časový rozsah: září, říjen

Naše cíle a záměry:

 • rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • osvojit si přiměřené praktické dovednosti
 • budeme podporovat rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • podpoříme rozvoj tvořivosti
 • budeme seznamovat děti se změnami v přírodě
 • pomůžeme dětem osvojit si časové pojmy a vztahy související s denním řádem
 • budeme rozvíjet dovednosti, které jsou potřebné pro sebeobslužné činnosti
 • pomůžeme dětem získat relativní citovou samostatnost
 • podpoříme u dětí uvědomění si vlastní identity
 • seznámíme děti s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • budeme spoluvytvářet pravidla společenského soužití
 • budeme seznamovat děti s místem a prostředím a vytvářet k němu pozitivní vztah
 • budeme pracovat s různými výtvarnými a hudebními technikami v souvislosti s rozvojem fantazie, výtvarných a hudebních dovedností
 • budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
 • podpoříme rozvoj multikulturního povědomí
 • budeme rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 • budeme rozvíjet paměť a pozornost

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle  individuálních a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti
 • hudebně pohybové hry a činnosti
 • pozorování změn
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • vycházky
 • experimenty
 • námětové hry a činnosti
 • tvořivé aktivity
 • činnosti směřující k prevenci úrazů
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, prohlížení a „čtení“ knížek
 • rituály spojené s režimem dne
 • diferencovaná skupinová činnost pro děti různých věkových skupin a individuálních zvláštností
 • spontánní hra

Očekávané výstupy:

 • koordinuje lokomoci svého těla
 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • porozumí slyšenému
 • učí se nová slova a aktivně je používá
 • umí zpaměti krátké texty
 • projevuje zájem o knížky a soustředěně poslouchá četbu
 • pozná  a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno
 • postupuje podle pokynů a instrukcí
 • odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých
 • pozná jednoduché, obrazně znakové systémy
 • ve známých a opakujících se situacích ovládá své city a přizpůsobuje jim své chování
 • respektuje předem vyjasněná pravidla
 • bez zábran komunikuje s druhým dítětem a dospělým
 • má povědomí o prostředí a okolí mateřské školy
 • brání se projevům násilí jiného dítěte
 • uplatňuje návyky v základních formách společenského chování
 • začleňuje se do třídy a mezi své vrstevníky
 • adaptuje se na život ve škole
 • zachází šetrně s hračkami, knížkami a věcmi denní potřeby
 • orientuje se bezpečně ve známém prostředí
 • vnímá, že svět má svůj řád

Nabídka podtémat:

 • Burbínek jde do školky
 • Jsme Sluníčka,…..
 • Burbínek a dračí létání
 • Burbínek v lese
 • Burbínek a zahrada
 • Pestrý podzimní košík

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s plánem  činností nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • podzimní výlet
 • barevný den
 • přírodninový den

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!