Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Burbínkova třetí rolnička

Budeme seznamovat děti s různými druhy sportů a s bezpečnosti při nich. Toto nám umožňuje zahrada a blízké okolí mateřské školy. 

Jedním z podtémat programové nabídky bude také poznávání lidského těla, otužování a rozvoj správných návyků v prevenci zdraví.

Děti se také setkají s péčí o ptactvo a lesní zvěř. Budeme je učit vnímat změny v přírodě a přirozenosti počasí v daném období. Toto přinese rozvoj enviromentálního vnímání dítěte. 

Přiblížíme dětem lidové tradice spojené s čekáním na jaro. U dětí budeme rozvíjet estetické vnímání, jazyk, řeč a multikulturní povědomí.

Časový rozsah: leden, únor

Naše cíle a záměry:

 • utužit poznatky o zdravém způsobu života
 • uvědomovat si vlastní tělo, seznamovat s lidským tělem
 • spojovat si základní pohybové dovednosti v různém prostředí a prostorovou orientaci
 • seznámit s různými zimními sporty a bezpečností při nich
 • učit děti vnímat změny v přírodě
 • seznámíme děti s tradicemi
 • budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky a dospělými
 • budeme pracovat s různými výtvarnými a hudebními technikami v souvislosti s rozvojem fantazie, výtvarných a hudebních dovedností
 • podpoříme rozvoj řečových dovedností
 • podpoříme zájem dítěte o učení a poznávání dalších elementárních dovedností
 • budeme pracovat na získávání relativní samostatnosti dětí
 • podpoříme schopnost řídit svoje chování a jednání
 • podpoříme rozvoj prosociálních vztahů a chování k druhým lidem
 • budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
 • budeme podporovat povědomí o změnách v přírodě, prostředí a kulturním prostředí

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle  individuálních a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti
 • lokomoční pohybové činnosti
 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla
 • činnosti směřující k prevenci zdraví a úrazu
 • pozorování změn
 • výlety, vycházky
 • experimenty
 • námětové hry
 • tvořivé aktivity
 • hry a praktické úkony k procvičování orientace v prostoru
 • práce s audiovizuální technikou a ict technologiemi
 • činnosti rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • společenská setkávání
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • diferencovaná skupinová činnost pro děti různých věkových skupin a individuálních zvláštností
 • spontánní hra

Očekávané výstupy:

 • osvojí si základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • pojmenuje části těla, některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji
 • má povědomí o významu péče o zdraví
 • sleduje a vypráví příběh, pohádku
 • sluchově rozlišuje počáteční slabiky a hlásky
 • sleduje očima zleva doprava
 • poznává některá písmena a číslice
 • využívá všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si
 • zajímá se o nové věci, využívá zkušeností k učení
 • chápe základní matematické pojmy
 • chápe prostorové pojmy
 • uvědomuje si své možnosti a limity
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
 • těší se z hezkých zážitků z přírodních a kulturních krás
 • navazuje kontakty s dospělými, překonává stud
 • spolupracuje s ostatními
 • vyjednává s dospělými a domluví se na společném řešení
 • dodržuje pravidla her a jiných činností
 • všímá si změn a dění ve svém okolí
 • je odvážné
 • má zdravé sebevědomí
 • má povědomí o prostředí a okolí
 • soutředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • učí se nejen spontánně,  ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si pamatuje; při zadané práci dokončí co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynu, je schopno dobrat se k výsledku – práce s chybou 
 • řeší problémy na základně bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
 • chápe, že se může o tom co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí jednoduše odpovídá
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 

Nabídka podtémat:

 • Burbínek a říše fantazie
 • Burbínek a zimní sporty
 • Zima v lese
 • My se školy nebojíme
 • Masopostní rej
 • Zimní radovánky
 • Burbínek a zdraví z přírody

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s plánem činností  nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • návštěva základní školy
 • barevný den
 • zimní výlet do lesa
 • masopustní rej
 • otužování – saunování, předplavecký výcvik,….

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!