Nabídka vzdělávacích témat

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT …

….představuje celkem 6 integrovaných bloků :

Kopie---pastelka4

1. Integrovaný blok

Když jsi kamarád, tak pojď si se mnou hrát

Charakteristika integrovaného bloku :

       Na začátku školního roku přicházejí do kolektivu nové děti. Mají před sebou adaptační proces, seznamování se spoustou nových věcí a kamarádů. Čekají nás hry, které dětem pomohou překonat počáteční těžkosti při prožívání prvních chvil života mimo domov, respektovat individualitu dítěte a pomoci v začleňování do kolektivu dětí. Poznají skladbu činností během dne v mateřské škole. Předškoláci se sžívají se stejně starými kamarády. Pomáháme dětem poznávat vlastní prostředí třídy, školy, zahrady, hledat si své místo u stolku, najít označenou skříňku v šatně. K pomoci vyzýváme i ostatní děti, které prostředí školy důvěrně znají. Budeme se společně hledat podle jména, navzájem se představovat, poznáme hračky, které ve třídě máme a hry, které je možné hrát s více dětmi. Budeme mít příležitost se setkávat s ostatními zaměstnanci školy. Hry dětem pomohou uvědomit si, jak nezastupitelnou úlohu každé z nich má ve skupině, zábavnou formou se seznámí se základními pravidly chování a života ve školce, budou si vytvářet pravidla společná. Budeme vnímat důležitost kamarádství, poznávat a chápat emoce, podstatu vzájemné pomoci a empatie. Budeme volit diagnostické metody k zjišťování úrovně grafomotoriky, kresby, úchopu tužky, jemné motoriky, řeči aj. Při pobytu venku nás osloví změny v přírodě a paprsky babího léta.

Kopie---pastelka4

2. Integrovaný blok

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře

Charakteristika integrovaného bloku :

V tomto období si všímáme změn počasí a přírody, která se chystá k zimnímu spánku.

Změny počasí přinesou i vítr a my budeme vyrábět létající draky. Posilujeme úctu k přírodě živé i neživé. Poznáváme na vycházkách jehličnaté a listnaté stromy, hledáme jejich plody, přinášíme si je s sebou do školy, abychom z nich mohli tvořit.

Společně hledáme znaky podzimní přírody, povídáme si o zvířátkách Současně máme možnost sledovat vybarvování listů a ovoce i zeleniny. S podzimem souvisí pohyb a zdraví- čekají nás vycházky do přírody, pomoc při úpravě zahrady a ochutnávání podzimní úrody. Budeme si procvičovat jazýčky, říkat říkadla, zpívat písničky. Čekají nás oslavy podzimu, kde využijeme dary přírody – jablka, brambory, dýně, kaštany aj. Přírodní materiál bude rozvíjet naše smysly, fantazii i soustředění. Čekají nás nové objevy, zajímavé výtvarné techniky. Budeme si hrát s čísly a dalšími matematickými pojmy a symboly. Blíže se seznámíme s legendou o sv. Martinovi a připomeneme si další dávné pranostiky, přísloví a báje.

 

Kopie---pastelka4

3. Integrovaný blok

Světem letí novina, že vánoční čas začíná

Charakteristika integrovaného bloku :

Příroda nám nabídne mlhavé a mrazivé počasí, sníh. Čeká nás hlavně doba adventu a čertovského dovádění. Děti budou mít příležitost přípravu vánoc prožívat i ve školce. Budeme se seznamovat s vánočním příběhem a dalšími lidovými tradicemi a symbolikou vánoc.  Zaposloucháme se do koled a vánočních písní. Předčítání z knih nás zavede do světa zvířat a pohádek.

Pohádka rozvíjí a vychovává osobnost dítěte. Dítě poznává kouzelný svět, dostává se do jiného prostředí. Seznamuje se s cíli, které si lidé kladou, s modely jednání, poznává smysl existence dobra a zla.

Vánoční čas nám poskytne prostor pro posílení sociálních vztahů a uvědomování si vlastní identity. Budeme si povídat o rodině a vztazích, o které je nutno pečovat. Zorganizujeme společná setkání – s rodiči, dětmi z ostatních tříd. Budeme poznávat smysl obdarovávání a spoluprožívání.

 

Kopie---pastelka4

4. Integrovaný blok

Jedna vločka za druhou, prohání se oblohou

Charakteristika integrovaného bloku :

S nástupem sněhového a ledového období si budeme hrát s fantazií a představami. Děti získají nové zkušenosti, komunikační dovednosti. Procvičíme si samostatné vyjadřování, obohatíme slovní zásobu. Seznámíme se s tradicí Tří králů. S tímto obdobím se můžeme vypravit do daleké minulosti a zkoumat dobu ledovou

Navážeme na zimní sporty a jak se chránit před úrazy. Budeme se věnovat péči

o vlastní zdraví v souvislosti s oblékáním, pohybem a vitamíny. Získáme řadu poznatků o vlastním těle. Některé činnosti budeme moci přesunout na zahradu.  Poznáme řadu multikulturních rozdílů a odlišností života v jiných zemích. Čekají nás veselé karnevalové hrátky, hudba, tanec a poznávaní lidové tradice. Zaměříme se na procvičení smyslového vnímání, pozornosti a koordinace těla. Dětem se budou setkávat s emočně laděnými aktivitami, prožitkovými hrami, budou si hrát se slovy, rýmy.

 

Kopie---pastelka4

 

5. Integrovaný blok

Jaro ťuká na vrátka a probouzí zvířátka

Charakteristika integrovaného bloku :

Název bloku nám napovídá, že po dlouhé zimě přichází jarní tání, pozorujeme první jarní květiny a řadu okamžiků, které nám příroda sama nachystá. Budeme se loučit se zimou a vítat sílu slunečních paprsků. Odcházející zima ukáže v přírodě spoustu odpadu – budeme se učit jej třídit. Překvapují nás rychlé změny aprílového počasí a posloucháme zpěv ptáků, kteří se k nám vrací z velkých dálek. Seznámíme se s některými pranostikami. Budeme si ukazovat světadíly, odkud se k nám ptactvo vrací. Můžeme pozorovat hmyz, který se probouzí a vylézá ze svých úkrytů a nahlížet do malého světa pod kamenem a připomenout si jeho užitek. Jarní příroda nám nabídne možnost vytvářet si početní představy. Zvířátka i rostlinky budou motivem pro rozmanité výtvarné techniky, budou nás inspirovat k pohybovým hrám, jazykovým hříčkám. Zaměříme se na práci s knihou a vyhledávání informací, budeme si předčítat pohádky a příběhy, ve kterých najdeme hrdiny s rozdílnými vlastnostmi.

Budeme prožívat svátky jara, poznávat jejich symboly a některé lidové zvyky – např. „pašijový týden“ – škaredou středu, zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu. S Velikonocemi je spojeno plno radostné práce – bude nás čekat řada pracovních

a výtvarných činností a k tomu všemu přidáme i velikonoční koledu. V tomto období nesmí chybět čarodějné dovádění v maskách. Čeká nás čarování, zaříkávání, vaření lektvarů a jiné kouzelnické počiny.

S přicházejícím zápisem do 1. třídy nás čeká poznávání školního prostředí, hrát sluchové hry, procvičovat řeč. Věnovat se budeme předmatematickým operacím, sluchovému rozlišování.

 

 

Kopie---pastelka4

 

6. Integrovaný blok

Vezmi kolo raketu, projeď celou planetu

Charakteristika integrovaného bloku :

 

Budeme pozorovat, zkoumat a hledat odpovědi na nejrůznější dětská „proč“. Své místo najdou i hádanky a kombinace představ s pozoruhodnostmi lidského světa. Cestování, bezpečnost na silnici, orientace v dopravě a způsoby cestování nás budou provázet v pohybových hrách, výtvarných i pracovních činnostech. Čekají nás příležitosti k cestování, které nám umožní poznávání a pozorování vzdálenějších míst. Získáme povědomí o životě na Zemi, o přátelství. Dovíme se, že je přirozená tolerance všech barev pleti. Budeme podnikat vycházky a poznávat historii našeho města, upevňovat vztah k domovu, zemi, poznávat státní symboly a tím upevňovat v dětech pocit vlastenectví.

Na jaře oslavují svůj svátek i maminky a nás čekají velké přípravy. Musíme si o naší rodině popovídat a prozradit kamarádům, kdo všechno do ní patří.

Příroda nám ukáže letní proměny, o kterých si budeme vyprávět a nezapomeneme, že

i v tomto období je důležité se o přírodu starat. Ve vzduchu ucítíme vůni kvetoucích stromů, budeme pozorovat pilnost včel. Řada činností bude přenášena na zahradu.

V tomto bloku nebudou chybět společné aktivity v propojení všech tříd a aktivity s rodiči.