Krátkodobé vzdělávací projekty

„Podpora sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku“  2018/2019

Charakteristika projektu:

Hlavním záměrem projektu je rozvoj sociálně emočních dovedností u dětí předškolního věku. Různé aktivity mohou být nápomocny při zvládání náročného adaptačního období v MŠ, při seznamování dětí s novým prostředím i novými lidmi, navazování nových přátelství. Projekt umožní pracovat s pochvalou a povzbuzením jako prostředkem žádoucího chování, tak, aby děti co nejsrozumitelněji pochopily, za co jsou chváleny.

Děti se v průběhu roku seznámí s různými emocemi, naučí se je rozpoznávat, chápat a vyjadřovat. Pokud se naučí vnímat samy sebe, svoje prožívání a emoce, naučí se lépe vnímat také své okolí – zejména vrstevníky. Díky zvoleným aktivitám by se děti měly naučit zvládat náročné situace v kolektivu – tedy řešit konflikty a jiné problémy, které se mohou ve školním kolektivu objevit. Naučí se komunikovat, vycházet s ostatními a naučí se věnovat druhým pozornost a naslouchat jim.

Budou si vytvářet pravidla společného soužití a přispívat tak k bezpečnému klima celé třídy. Pomocí nabízených aktivit se děti naučí sebehodnocení a ocenění snahy druhého.

Projekt poskytne prostor pro prevenci rizikového chování dětí v takto nízkém věku – rozvoj zdravé osobnosti dítěte, zdravý životní styl (pohyb versus počítač).

Modelové situace budou navozovány a řešeny pomocí řady pomůcek: obrázků, sehrávání rolí pomocí loutek mapeťáků, pohybových her, společenských her, prosociálních a psychomotorických her, pohádek a příběhů, rituálů.

Očekáváme, že se děti naučí empatickému chování, vzájemné pomoci, být jeden druhému oporou a uvědomit si svoji hodnotu a jedinečnost. Pomůžeme rozvíjet v dětech sebeúctu, podpoříme aktivní přístup k učení a posílíme interakci mezi dítětem a dospělým.

„Malí technici“ – 2017/2018

Charakteristika projektu:

Projekt je zaměřený na seznamování dětí se základy techniky a polytechnické činnosti. Budou si rozvíjet technické schopnosti a logické myšlení a postupy. Prostřednictvím pokusů a objevů získají elementární poznatky o zákonitostech staveb, vlastnostech různých materiálů. Dovědí se něco o strukturách povrchů. Procvičí si manuální zručnost, uplatní fantazii, tvořivost. Dětem budou nabízeny aktivity s papírem, stavebnicí Lego Duplo, přírodninami, dřevem, textilem. Dovědí se informace o recyklaci odpadů a jeho dalším využití. Inspiraci budeme hledat v  tradičních řemeslech. Aktivity budou probíhat formou zážitkového učení.

Dílčí projekt bude zařazen do plánu vzdělávací nabídky v rámci tříd Berušek a Motýlků.

Cíle a záměr projektu: 

 • Vytvořit základy manuální zručnosti
 • Odhadovat svoje schopnosti
 • Poznávat vlastnosti materiálů
 • Seznamovat se s fyzikálními vlastnostmi
 • Umět klást otázky
 • Učit se řešit situace
 • Rozvíjet smysly
 • Pokusit se nakreslit schéma objektu, plánek
 • Stavět podle technického plánku
 • Vážit si výsledků práce
 • Umět ohodnotit vlastní práci
 • Hledat logické postupy
 • Tvořit hypotézy

„Kouzlo stromů“ – 2016/2017

Cíl projektu:

Smyslem realizace projektu je seznámit děti s přírodou, porozumět jí, rozvíjet u dětí zájem o stromy, les, cvičit logické myšlení, tvořivost, fantazii, podporovat pozorovací talent, uplatňovat pohybové činnosti, rozvíjet meditativní myšlení na základě vlastních prožitků.

Děti budou poznávat stromy, pozorovat a zkoumat všemi smysly jejich změny. Dozví se, že stromy jsou vlastně největší rostliny na Zemi. Společně budeme vnímat šumění stromů, seznámíme se s jakostí dřeva i s jeho využitím.

Záměry projektu:

 • podporovat kladný vztah k přírodě, ke stromům
 • poznat a pojmenovat stromy na školní zahradě, v okolí MŠ
 • rozlišit listnaté a jehličnaté stromy
 • vnímat stromy všemi smysly
 • komentovat pozorované jevy
 • tvořit, sestavovat, manipulovat s přírodním materiálem
 • vytvořit „objekt“ z přírodního materiálu
 • výtvarně zachytit stromy libovolnou technikou – galerie stromů
 • zkoumat rozdílnost struktur kůry stromů
 • meditovat v přírodě, sdělit prožitky, pocity
 • vymyslet příběh o stromu
 • vést rozhovory nad ilustracemi v encyklopedii
 • odhadnout sílu kmene stromů
 • pohybovat se v prostoru se zavázanýma očima
 • manipulovat s přírodninami
 • pozorovat přírodu
 • hovořit o ochraně zdraví, o bezpečném chování
 • uvědomit si, co je dobro a co zlo
 • uvědomit si své chování a důsledky svého počínání

Aby se nic nestalo…“- 2015/2016

Cíl projektu:

Seznamovat děti s možnými riziky a úrazy, naučit je rizika předvídat a vyhnout se jim.

Prostřednictvím zábavných úkolů, příběhů a her se děti seznámí  s problematikou úrazů a možných rizik nejen v dopravním prostředí, v přírodě, ale i doma a v mateřské škole.

Děti se budou rozpoznávat rizikové situace, naučí se, jak se správně oblékat v závislosti na počasí, budou odpovídat na otázky a zamýšlet se nad možností zabránit rizikovým situacím. Dozví se, jak vypadá zdravý člověk a jak nemocný. Budou se rozhodovat, které věci nebo činnosti znamenají pro ně nebezpečí, a vyzkouší si přivolání pomoci.

Nabídka témat:

Nebezpečí na chodníku v zimě

Zimní sporty a hry ve sněhu

Správné oblečení v zimě

Zamrzlý rybník

Nebezpečí v domácnosti

Oslavy a vánoční svátky

Záměry projektu:

– seznámit děti hravou formou s možným nebezpečím v zimním období

– rozpoznat správné a nesprávné (rizikové) chování

– umět předcházet možným rizikům při zimních sportech, oslavách a vánočních svátcích

– rozpoznat oblečení vhodné pro zimní období

– rozvíjet pozornost a rychlou reakci

– podporovat představivost a fantazii

– rozvíjet komunikativní dovednosti

– osvojit si praktické dovednosti

– podporovat pocit odpovědnosti za svoje zdraví

 

„Bezpečně v dopravě“- 2014/2015

Cíl projektu:

Vypěstovat spolehlivé, ohleduplné a odpovědné návyky dětí v každé dopravní situaci tak, aby se jako chodci v dětství, či cyklisté nebo řidiči v dospělosti podíleli na pružném a bezpečném silničním provozu.

Záměry projektu:

– rozvíjet sluchové, zrakové a motorické schopnosti dětí

– rozeznávat nebezpečné situace a nacvičovat správné chování v nich

– podporovat schopnost rozhodování

– rozvíjet komunikativní dovednosti

– podporovat ohleduplnost k partnerům

– seznamovat se se správným chováním při dopravní nehodě

– rozvíjet pozornost a rychlou reakci

– posilovat pocit odpovědnosti za svůj život

– vnímat pohyb vlastního těla v prostoru