Vzdělávací nabídka

„Přes malý kamínek,

náhle spěchá pramínek.

Spěchá, spěchá do daleka,

naše školka na něj čeká.

A z malého pramínku,

bude řeka poznání za chvilku…“

Všestranný rozvoj

 • dětské osobnosti, logického myšlení, volních vlastností, pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností, gramotností, sociální inteligence, zdravého životního stylu, ekologického myšlení, komunikativních dovedností
 • sluchové a zrakové vnímání
 • podpora aktivního učení
 • využívání vhodných metod a forem ve vzdělávání
 • rozvíjet tvořivost, představivost, estetické vnímání
 • funkční evaluace

CIMG0133

 

Rozvoj gramotností

 • rozvoj předčtenářské gramotnosti – nejdůležitější pro zvládnutí všech dalších gramotností
 • rozvoj předmatematické gramotnosti – důležitý základ pro matematické operace v ZŠ
 • rozvoj sociální gramotnosti – správná orientace ve společnosti
 • rozvoj ICT gramotnosti
 • rozvoj environmentální gramotnosti
 • rozvoj dalších gramotností (např.finanční)

CIMG0152

 

Příprava na ZŠ

 • vedení dětí k samostatnosti
 • rozvoj grafomotoriky, správný úchop psacího náčiní
 • pracovní listy na rozvoj poznání (pracovní sešity)
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj gramotností
 • zvládání jednoduchých úkolů bez pomoci dospělého
 • pracujeme s chybou (děti vedeme, aby si svojí kontrolou našly chybu samy)
 • rozvíjíme pozornost, soustředěnost, trpělivost, dokončení započatého úkolu
 • učíme děti formulovat prosbu, komunikaci s dospělým

CIMG0158

 

Prožitky jako základ VDNPH  

 • každý den využívat metody prožitkového, kooperativního, situačního a  sociálního učení, praktických činností, experimentu, přímé pozorování
 • využití osobních prožitků a zážitků dětí
 • mimořádné události v rodině a společné akce s rodiči
 • zabránit negativním zážitkům z MŠ, nenutíme děti do jídla ani do spánku

Polytechnické vzdělávání

 • orientace v ploše i prostoru (hry u stolečků, v prostoru třídy)
 • manipulační hry na rozvoj jemné motoriky
 • odlišit hru od systematické práce
 • zraková analýza a syntéza
 • vyhranění laterality ruky i oka
 • osvojovat si manuální zručnost a pracovní dovednosti (pomoc při úklidu, přesazování květin, u drobných oprav)

CIMG0146

 

Logopedická prevence

 • zaměřit se na plošnou logopedickou prevenci, správnou výslovnost
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dětí
 • rozvoj verbální a neverbální komunikace
 • rozvoj slovní zásoby
 • práce s knihou (vyprávění, popis, dokončování příběhů, práce se slovními druhy), hygienické návyky
 • nenutíme děti k násilné komunikaci
 • hláskování, rytmizace, skládání a rozkládání na slabiky, první a poslední hláska ve slově

CIMG0164

 

Sociální a emoční rozvoj

 • kooperativní spolupráce dětí mezi sebou, radost z úspěchu druhého
 • konstruktivní spolupráce mezi dětmi, zvládnout hlavní úlohu ve hře
 • zvládat svoje emoce a umět o nich mluvit, vstřícný přístup k řešení problémů, najít kompromis a přijatelné řešení v konfliktních situacích
 • zajímat se o problémy ostatních, nabídnout přiměřenou pomoc, umět naslouchat
 • pěstovat odolnost proti stresu
 • učit děti respektovat pravidla chování ve skupině
 • nebát se vyjádřit svůj názor, ale i naslouchat
 • nést odpovědnost za své jednání, přirozené důsledky chování místo trestů
 • využívat pozitivní vazby a následně přirozeného důsledku místo pochvaly a odměny

CIMG0994

 

Hra jako prostředek učení

 • hra je především svobodným jednáním
 • hra spojuje a rozlučuje, upoutává, smysluplně naplňuje
 • je to aktivita s vlastní tendencí a prožitkem
 • umět ve hře zvládat prohru a odmítnutí
 • hra je přirozeným učením

CIMG0147

 

Zdravý životní styl

 • zdravé stravovací návyky
 • bezpečné pohybové aktivity
 • učit děti respektovat pravidla bezpečného chování

CIMG0160

 

Základy EVVO

 • vytváření pozitivního vztahu k přírodě jako celku
 • pozorování a experiment jako základní metoda enviromentální výchovy
 • ochrana živé, neživé přírody, pochopit, proč ji musíme chránit
 • hledat v přírodě inspiraci k tvořivým námětům, ponaučení
 • podpora ekologického cítění

CIMG0121