Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Kolegiální podpora

logo

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky
„Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol
a pedagogů v tématech:

 1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
 2. b) Práce s dvouletými dětmi
 3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi
o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení
a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání
pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum
a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center
v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1.7. 2017 –  30.6. 2021logo

MŠ Mozaika Jihlava získala certifikát pro tento projekt na základě níže uvedených kritérií:

certifikatkritéria

 

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ LEDEN – ČERVEN 2018

 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla – 16. ledna
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) – 13. února
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 6. března
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se – 10. dubna
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování – 15. května
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, inkluzívní přístup v kolektivu třídy – 5. června

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2018/2019

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ  – 18. 9. 2018
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk – 16 10. 2018
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí – 13. 11. 2018  
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování  – 11. 12. 2018
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků hospitace, pozorování – 16. 1. 2019
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) –  19. 2. 2019
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 19. 3. 2019
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se  – 16. 4. 2019
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí  – 14. 5. 1019
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi – 11. 6. 2019

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2019/2020

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ. – 24. 9. 2019
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk. – 15. 10. 2019
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí. – 12. 11. 2019  
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování. – 10. 12. 2019
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků, hospitace, pozorování. – 14. 1. 2020
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny). – 11. 2. 2020
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet). – 17. 3. 2020
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se. – 14. 4. 2020
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí. – 12. 5. 2020
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi. – 9. 6. 2020

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2019/2020

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ. – 24. 9. 2019
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk. – 15. 10. 2019
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí. – 12. 11. 2019
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování. – 10. 12. 2019
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků, hospitace, pozorování. – 14. 1. 2020
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny). – 11. 2. 2020
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet). – 17. 3. 2020
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se. – 14. 4. 2020
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí. – 12. 5. 2020
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi. – 9. 6. 2020

Setkávání se uskuteční pravidelně jednou za měsíc v úterý od 14.00 – 16.00 hodin
v MŠ Březinova 114 formou diskutování a sdílení zkušeností, řešení konkrétních situací ve třídě, s rodiči…videoukázky, scénky s maňásky…

Z každé školky je vítána účast i dvou pedagogů, mohou se střídat nebo si vybrat témata.

Setkávání povede Mgr. Jarmila Bučková a Bc.et Bc. Dana Rychlíková. Zúčastněné školky obdrží i sady pomůcek a obrázkových karet na procvičování emocí a sociálních dovedností (karty, puzzle, bingo…, metodiku „Dobrý začátek“), pracovní listy s náměty. Na konci obdrží účastníci osvědčení. Setkávání se osvědčila i pro učitelky s kratší praxí – pomáhají zvládnout management třídy a budovat důvěru s rodiči.

 

Vzhledem k velkému zájmu prosíme o přihlášení co nejdříve, stačí mailem na adresu: msbrezinova30@msmozaikaji.cz.

logo

V MŠ Mozaika Jihlava na pracovišti Seifertova vzniklo Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Mateřská škola Mozaika se ve spolupráci s PF JČU v Českých Budějovicích zapojila do projektu Operačního programu – výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vzniklo na odloučeném pracovišti Seifertova 6 v Jihlavě – Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které od ledna 2017 v rámci Kraje Vysočina nabízí pravidelná měsíční setkání pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, čerpání inspirací a diskutování nad konkrétními tématy související s rozvojem čtenářské pregramotnosti u dětí v MŠ.

Setkání v Centru jsou určena pro pedagogy MŠ a ZŠ, nepedagogické pracovníky věnující se práci s dětmi a pracovníky ČŠI, jsou zdarma a konají se na pracovišti MŠ Seifertova každý druhý čtvrtek v měsíci od 15,00hod. v době školního roku. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. Během roku budou také zváni experti v dané oblasti.

 

 1. setkání 24. 01. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost z pohledu učitelů ZŠ a MŠ
 2. setkání 16. 02. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost – vymezení pojmu a okruhů aktivit“
 3. setkání 09. 03. 2017 – téma „Praktické cesty ke čtenářské pregramotnosti“ – odborník na téma Mgr. Eva Svobodová
 4. setkání 20. 04. 2017 – téma „Dětská literatura jako zdroj inspirace pro vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – expert Bc. Zuzana Kupcová
 5. setkání 11. 05. 2017 – téma „Práce s pohádkou jako součást čtenářské pregramotnosti“
 6. setkání 08. 06. 2017 – téma „Hrajeme si s příběhy“ – odborník na téma Mgr. Hana Švejdová
 7. setkání 13. 09. 2017 – téma „Pohádka plná nápadů“
 8. setkání 11. 10. 2017 – téma ,,Práce s literárním textem aneb přijďte se s námi podělit o vaše zkušenosti“
 9. setkání 22. 11. 2017 – téma „Poezie jako součást čtenářské pregramotnosti“
 10. setkání 6. 12. 2017 – téma „Rok se čtenářskou pregramotností“
 11. setkání 11. 1. 2018 – téma „Využití digitálních technologií ve čtenářské pregramotnosti“
 12. setkání 15. 2. 2018 – téma „Desatero dobrého předčítajícího, aneb jak číst, aby předčítání dětem přineslo zážitek“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková
 13. setkání 8. 3. 2018 – téma „Hrajeme si říkadly Josefa Lady“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková
 14. setkání 19. 4. 2018 na téma „Pohádka plná nápadů 2“
 15. setkání 17. 5. 2018 na téma „Čtenářské strategie v praxi, aneb jak učit děti vnímat text s porozuměním“
 16. setkání 20. 6. 2018 na téma „Cesty ke čtenářství v praxi učitelek MŠ a ZŠ“
 17. setkání 20. 9. 2018 na téma „Tvorba tematického celku na základě příběhu pro děti“
 18. setkání 11. 10. 2018 na téma „Ilustrace knih pro děti jako součást čtenářské pregramotnosti“
 19. setkání 8. 11. 2018 na téma „Logopedická prevence v MŠ“
 20. setkání 13. 12. 2018 na téma „Vánoční pohádky a příběhy“
 21. setkání 23. 1. 2019 na téma „Příběhy rozvíjíme emoce dětí“
 22. setkání 21. 2. 2019 na téma „Využití poezie k tvorbě příběhu“
 23. setkání 14. 3. 2019 – téma „Mozaika nápadů pro rozvoj čtenářské pregramotnosti“
 24. setkání 11. 4. 2019 – téma „Tvorba tematického celku – „Příběh jednoho stromu“
 25. setkání 16. 5. 2019 – téma „Projekt na základě příběhu – „Voda je život“
 26. setkání 13. 6. 2019 – téma „Využití technik dramatické výchovy při rozvoji čtenářské pregramotnosti“
 27. setkání 19. 9. 2019 – téma „Knižní inspirace pro práci s příběhem“
 28. setkání 10. 10. 2019 – téma „Podzimní hrátky – práce s příběhem O stromu“
 29. setkání 14. 11. 2019 – téma „Advent klepe na dveře – předvánoční inspirace“
 30. setkání 12. 12. 2019 – téma „Co už víme o čtenářské pregramotnosti“

Pozvánky budou zasílány cca týden před setkáním.

mapka

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!