Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zápis do MŠ

Результати прийому в дитячий садок «Мозаїка» дітей з України:

Výsledky přijímacího řízení UK

 

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde:

Výsledky přijímacího řízení (2.84 MB)

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA pro děti - cizince s dočasnou ochranou

Školní rok 2022 – 2023

„Zvláštní zápis“ pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční

2. června 2022, od 14,00 do 16,00 hodin na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Zákonný zástupce se dostaví v daný termín k podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ Mozaika osobně s dítětem, na PREFEROVANÉ PRACOVIŠTĚ.

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:
 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Vízum s dočasnou ochranou dítěte k ověření totožnosti (bydliště)
 4. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce
 5. Vyplněný zápisový list

 

Dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ - UKRAJINA - zde:
Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2023 UK (61.88 kB)
Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2023 UK v PDF (191.47 kB)
Zápisový list UK (57.81 kB)
Oznámení o možnosti nahlédnutí UK (54.52 kB)

Potvrzení o očkování (76.5 kB)

Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá POUZE JEDNU ŽÁDOST, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
 

Kritéria pro přijetí dítěte cizince s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2017.
   
 2. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019.
   
 3. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu ostatních mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava narozené do 31. 8. 2019.
   
 4. Ostatní děti podle věku – k docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1., 2. ani 3.

Děti budou přijímány dle kritérií a věku do volné kapacity školy.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

► Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Přijetí dětí mladších 3 let není nárokové.  

► Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.

Výsledky zápisu - přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě na každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY – v případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky na daném pracovišti nebo ředitelku školy.

 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA

    Školní rok 2022 – 2023

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023 v době od

 

9. května 2022, od 15,00 do 18,00 hodin

10. května 2022, od 15,00 do 17,00 hodin

 

TENTO ZÁPIS DĚTÍ NENÍ URČENÝ

PRO CIZINCE S DOČASNOU OCHRANOU.

 

„Zvláštní zápis“ pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční 2. června 2022, od 14,00 do 16,00 hodin. Další informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu školky v průběhu května.

Informace v ukrajinštině (492.78 kB)

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Zákonný zástupce se dostaví v daný termín k podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ Mozaika osobně s dítětem, na PREFEROVANÉ PRACOVIŠTĚ.

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Rodný list dítěte k ověření totožnosti (trvalého bydliště)
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR (delší než 3 měsíce)
 5. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce
 6. Vyplněný zápisový list

 

Dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ.

Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá POUZE JEDNU ŽÁDOST, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019.
   
 2. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2020.
   
 3. Ostatní děti podle věku – k docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.
   

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

► Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dětí dvouletých není nárokové.  

► Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.

►Pokud bude sourozenec dítěte, které již MŠ Mozaiku navštěvuje přijat dle kritéria 1, bude zařazen na stejné pracoviště jako jeho sourozenec, pokud to kapacita daného pracoviště dovolí.
 

● Pracoviště Seifertova 4a „ Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.

● Děti budou na všechna pracoviště přijímány podle stejných kritérií k přijetí - budou řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

● Na pracovišti Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči. Informace, ohledně zařazování dětí do této třídy podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště – tel. 603 192 668.

● Pracoviště Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.

● Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.
 

Výsledky zápisu - přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě na každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY – v případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky na daném pracovišti nebo ředitelku školy.

Individuální vzdělávání - informace pro rodiče 2022 (498.28 kB)
Individuální vzdělávání - oznámení (484.58 kB)

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!