Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA
Školní rok 2024 – 2025

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: VÝSLEDEK ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ROK 2024/2025

 

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 v době od

 

 

6. května 2024, od 15,00 do 18,00 hodin

7. května 2024, od 15,00 do 17,00 hodin

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Zákonný zástupce může využít elektronický předzápis dítěte do mateřské školy, ještě před termínem řádného zápisu dětí do MŠ.

Elektronický předzápis bude zpřístupněn od 27.3.2024 do 5.5.2024
 

Podrobný návod, jak postupovat při elektronickém předzápisu NAJDETE ZDE: 
Elektronický předzápis - leták Typ: PDF dokument, Velikost: 65.46 kB 

 

Pokud zvolíte možnost elektronického předzápisu, je důležité následující:

 • VYTISKNĚTE si Vámi vyplněnou žádost, kterou jste elektronicky odeslali a s touto žádostí musíte PŘIJÍT OSOBNĚ v termínu zápisu na preferované pracoviště. Rezervace času ve dnech řádného zápisu na pracovišti z organizačních důvodů není možná.
 • Pokud zákonný zástupce vyplní žádost pouze elektronicky a v řádném termínu se k zápisu dítěte do MŠ osobně s dítětem nedostaví, bude žádost neplatná a dítě nebude do mateřské školy zapsáno!
 • Do mateřské školy MOZAIKA může zákonný zástupce podat POUZE JEDNU ŹÁDOST na preferované pracoviště!

 

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ Mozaika v termínu 6. – 7. května 2024:

Zákonný zástupce se dostaví osobně s dítětem, na PREFEROVANÉ PRACOVIŠTĚ.

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika, popřípadě vytištěnou žádost vyplněnou v rámci předzápisu.
 2. Potvrzení od lékaře o očkování.
 3. Rodný list dítěte k ověření totožnosti (trvalého bydliště)
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR (delší než 3 měsíce)
 5. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce
 6. Vyplněný zápisový list

 

Dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ a v Dokumentech ke stažení.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2024/2025

 

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2021.
 2. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ostatních mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava narozené do 31.8.2021.
 3. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2022.
 4. Ostatní děti podle věku – k docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2. a 3.


PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

► Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dětí mladších 3 let není nárokové.  

► Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.

►Pokud bude sourozenec dítěte, které již MŠ Mozaiku navštěvuje přijat dle kritéria 1 nebo 2 bude zařazen na stejné pracoviště jako jeho sourozenec, pokud to kapacita daného pracoviště dovolí.

● Pracoviště Seifertova 4a „ Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.

● Děti budou na všechna pracoviště přijímány podle stejných kritérií k přijetí - budou řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození děti dojde k transparentnímu losování.

● Na pracovišti Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči. Informace, ohledně zařazování dětí do této třídy podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště – tel. 603 192 668.

● Pracoviště Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.

● Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou.

Výsledky zápisu - přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě na každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY – v případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky na daném pracovišti nebo ředitelku školy.

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ:
Zápis - ZÁPISOVÝ LIST 24 - 25 Typ: DOCX dokument, Velikost: 58.1 kB
Zápis - ŽÁDOST o přijetí do MŠ 24 - 25 k tisku Typ: PDF dokument, Velikost: 187.71 kB
Zápis - ŽÁDOST o přijetí do MŠ 24 - 25 k vyplnění Typ: PDF dokument, Velikost: 298.7 kB
Zápis - potvrzení o očkování Typ: DOC dokument, Velikost: 76.5 kB

 

 

 

FIREMNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA

na pracoviště Mahenova 3, Jihlava

  pro školní rok 2024 – 2025

Informace o firemním zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín firemního zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024 -  2025 v termínu

 

3. dubna 2024, od 10,00 do 14,00 hodin

na pracovišti Mahenova 3, Jihlava.

 

TENTO ZÁPIS DĚTÍ JE URČENÝ POUZE PRO ZAMĚSTNANCE ZŘIZOVATELE,

tj. STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

Výsledky přijímacího řízení pro děti zaměstnanců zřizovatele: 
Výsledky přijímacího řízení pro děti zaměstnanců zřizovatele.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 96.25 kB

PODROBNÉ INFORMACE A DOKUMENTY NALEZNETE V PŘÍLOZE:
Zápis - informace pro rodiče - firemní z. Typ: DOC dokument, Velikost: 85 kB
Firemní zápis - Žádost o přijetí do MŠ - 24-25 Typ: DOCX dokument, Velikost: 60.72 kB
Zápis - Zápisový list 24-25 Typ: DOCX dokument, Velikost: 58.1 kB

Zápis - potvrzení o očkování Typ: DOC dokument, Velikost: 76.5 kB
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MŠ MOZAIKA JIHLAVA JSOU ZVEŘEJNĚNY V RUBRICE ,,AKTUALITY".

 

Vyhláška o školských obvodech MŠ Typ: DOCX dokument, Velikost: 28.93 kB

 

 

 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!