Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Informace k nástupu do školky

Video o naší školce

První den v MŠ

 • scházíme se od 6:00 – do 8:00 hod
 • u vchodu ve spojovací chodbě na nástěnce najdete informaci, do jaké třídy bude vaše dítě chodit
 • na chodbě u botníku najdete přidělenou značku vašeho dítěte
 • na značku uložíte boty do botníku
 • do šaten se vyzouváme (i rodiče)
 • do skříňky v šatně (podle značky) uložíte dětem oblečení na ven (do spodního boxu), náhradní oblečení (do horní poličky)
 • pokud bude dítě spát, předejte pyžamo paní učitelce či nechte na skříňce v šatně
 • pokud půjde dítě po obědě domů (12h), zapište jméno dítěte do kalendáře
 • ve třídě na Vás už bude čekat usměvavá paní učitelka, neváhejte se jí na vše ptát a informovat ji o všem potřebném
 • pak už jen rozloučit  :) 

Denní režim

6.00 – 8.00

 • Scházení dětí
 • Ranní hravé činnosti, individuální činnosti
 • Úklid

8.00 – 9.30 (10.00) 

 • Pohybové a zdravotní činnosti, dentální hygiena (čištění zubů)
 • Hygiena
 • Svačina (průběžná či společná)
 • Řízené vzdělávací činnosti (individuální či skupinové), založené na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • Doplňkové aktivity (kulturní a vzdělávací akce pro děti, saunování apod.)

9.30 (10.00) – 11.30

 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena

11.30 – 12.00

 • Oběd (upevňování stravovacích návyků)

12.00 – 13.45 (14.00)

 • Hygiena
 • Příprava k odpočinku, ukládání na lehátka
 • Četba pohádek (vyprávění, zpívánky, veršovánky, relaxační hudba)
 • Spánek či odpočinek na lehátku
 • Činnosti u stolku (zpravidla pro starší děti) se zaměřením na přípravu dětí před zahájením školní docházky (platí pravidlo ohleduplnosti ke spícím dětem)
 • Probouzení

14.00 – 14.30

 • Převlékání, hygiena, svačina

14.30 – 16.30

 • Zájmové a hravé činnosti dětí ve třídě či na zahradě
 • Rozcházení dětí

Doporučení rodičům před zahájením docházky dětí do MŠ

 • děti postupně připravujte na školku – rozhovory s dětmi, prohlížení obrázkových knih, vyprávění o tom, co děti ve školce dělají (hrají si, kreslí, zpívají, cvičí, chodí ven, mají kamarády, spinkají nebo odpočívají, jedí, pijí, chodí na záchod a také se za pomoci paní učitelky oblékají)

Dítě, které přijde do mateřské školy, by mělo umět:

 • pít z hrnku,
 • jíst samostatně lžící,
 • umýt si ruce,
 • vysmrkat se,
 • používat záchod (základní hygienické návyky),
 • obouvat si bačkorky,
 • natáhnout si punčocháče a projevovat základní návyky při oblékání

 

Samozřejmě, že počítáme s tím, že se malé děti všemu postupně učí, proto jim paní učitelky rády pomohou.

Co potřebuje dítě do školky

 • prosíme označte dětem oblečení, dítě nemůže mít stejné oblečení do třídy a na ven
 • pohodlné oblečení do třídy: slabé tepláky, legíny, ponožky nebo punčocháče bavlněné, tričko
 • do botníku na chodbě: bačkory se světlou gumovou podrážkou a pevnou patou (ne pantofle), obuv dle počasí
 • do spodní skříňky v šatně: oblečení na ven, může být i starší dle počasí a ročního období
 • do horní skříňky v šatně: rezervní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, ponožky) 
 • pyžamo (v pátek dáváme domů na vyprání)
 • hrneček na pitný režim
 • holčičky hřeben, kartáč na rozčesání vlasů 

Uvítáme

NEZAPOMEŇTE, ŽE VAŠE NEPOTŘEBNÉ VĚCI MOHOU BÝT STÁLE POTŘEBNÉ 

Uvítáme od Vás:

 • nepoužívané nerozbité hračky, knížky
 • deky
 • šrouby a matice
 • klíče ke šroubům
 • metry
 • kladívka
 • kleště, kombinačky
 • brusný papír
 • hřebíčky různých velikostí
 • zámky a klíče
 • dřevěné kostky, destičky
 • papíry na volnou kresbu dětí
 • omalovánky
 • přírodniny
 • mušle
 • oblázky
 • látky, stará plátěná prostěradla
 • šicí stroj

Zápis do MŠ

Školní rok 2021 – 2022

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 v době od
5. května 2021 do 11. května 2021

Vzhledem k současným opatřením, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

10. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx

11. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.

12. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.

13. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.

14. – 11. 5. je možné osobní předání formulářů na preferovaných odloučených pracovištích, na základě předešlé telefonické domluvy.

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
 5. Podepsané oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ.
Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ. V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti.

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

DOTAZY  – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika.

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018.
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019.
 3. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

Doplňující kritérium – sourozenci, kteří budou dle kritérií 1 a 2 přijati do MŠ Mozaika, budou zařazeni na stejné pracoviště, jako sourozenec, který již MŠ Mozaiku navštěvuje.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečných případech tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Aktuální dokumenty pro ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022:

V Jihlavě, dne 1.4.2021                                                                    Mgr. Lenka Mončeková
Ředitelka školy

Prázdninový provoz

Prazd_provoz_vyveseni_2021-1info-prazdninovy-provoz

Informace o platbách

Školné: 

Děti  2 – 5 let: 600,-

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) – Č.Ú.: 100354471/0800

 • Předškoláci neplatí školné.
 • Děti s odloženou školní docházkou neplatí školné.
 • Školné je strháváno vždy k 15. v měsíci.
 • Komu neproběhla platba, prosím vyčkejte na tiskopis od zástupkyně ředitelky.

 

Stravné: 

Děti  2 – 6 let: celodenní  860,-

Děti 7 let: celodenní  930,-

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) – Č. Ú. : 101302251/0800

 • Komu neproběhla platba, prosím vyčkejte na tiskopis od vedoucí stravovny, odpočítává se stravné projedené z minulého měsíce.
 • Stravné je strháváno měsíc předem.

Odhlašování stravy:

 • v pondělí do 7:00
 • v ostatní dny do 10:00 na další den
 • každý 1. neodhlášený oběd je možné si vyzvednout do jídlonosiče v MŠ v čase  od 10,45 do 11,00 hodin

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!