Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Informace pro rodiče

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL !!! NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NALEZNETE ZDE NEBO V KONTAKTECH.

VOLEJTE VŽDY NA  NOVÁ ČÍSLA !!! 

Když Vám budeme volat ze školky a vy nám budete chtít zavolat zpět, opět použijte nové číslo na pevnou linku. NEVOLEJTE ZPĚT na zobrazené mobilní číslo (zobrazí se vám na displeji totiž jiné číslo a vy byste se tak dovolali na ústřednu mimo školku). Proto je NUTNÉ, znovu a vždy zadat naše nové číslo, když nám budete chtít zavolat.

1. Informace o mateřské škole

Adresa MŠ: Mateřská škola Mozaika Jihlava
místo poskytovaného vzdělávání Březinova 113, 586 06 Jihlava
Zřizovatel MŠ: Magistrát města Jihlavy
Ředitelka MŠ Mozaika Jihlava: Mgr. Lenka Mončeková
Zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Březinova 113: Bc. Jana Mičková – tel.: 565 599 030
Zástupkyně zástupkyně ředitelky pro pracoviště odloučeného pracoviště: Bc. Lucie Jandová
Vedoucí školní jídelny: Hana Šmídová – tel.: 565 599 036

 

Telefony:

 • Třída Jeřabinky: 565 599 031
 • Třída Kaštánci: 565 599 032
 • Třída Modřínci: 565 599 033
 • Třída Dubáčci: 565 599 034
 • Kuchyň: 565 599 037

 

Třídy:
1. třída – Jeřabinky – Bc. Jana Mičková, Bc. Natálie Semrádová
2. třída – Kaštánci  – Bc. Lucie Jandová, Jana Novotná, chůva: Bc. Daniela Trnovská, DiS.
3. třída – Modřínci – Mgr. Jana Rodová, Vlaďka Kozáková, DiS. 
4. třída – Dubáčci – Lenka Göthová, Nikola Kubaníková

2. Provoz mateřské školy

 • Provoz všech tříd: 6.00 – 16.30 hodin
 • Budova mateřské školy se otevírá denně v 6.00 hodin. Ranní scházení dětí ze všech tříd od 6.00 do 7.00 hodin je zajišťováno vždy v jedné třídě v cyklu po 2 týdnech.  Změny mohou nastat při nepřítomnosti některé z učitelek.
 • Budova je zamčena po celý den: Rodiče zvoní na příslušnou třídu, která je označena na dveřích MŠ. Poté jim paní učitelka otevře vchod do budovy.
 • Provoz mateřské školy bývá během roku přerušen v době vánočních a letních prázdnin, dětem je v té době nabídnuta docházka do náhradní MŠ, která má v uvedenou dobu provoz. Podle zkušeností bývá dále provoz omezen v době vedlejších krátkodobých prázdnin vzhledem k nižší docházce dětí.
 • Uzavření MŠ nebo omezení provozu bude rodičům vždy včas oznámeno.
 • Školní řád mateřské školy Mozaika a provozní řád pracoviště Březinova 113 je vyvěšen v mezipatře. Je závazný pro rodiče i všechny zaměstnance MŠ. Žádáme o jeho dodržování.

3. Školné

 • Činí v současné době 600,-Kč.
  Na nástěnce pro rodiče je stále k dispozici směrnice MŠ Mozaika o úplatě za předškolní vzdělávání k prostudování, věnujte jí pozornost. Školné je možno hradit zálohami ze sporožirových účtů, z účtů u bank do 15. daného měsíce.

4. Stravování

 • Celodenní stravu tvoří: ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim
 • Měsíční zálohy na stravné:                                                 děti 3-6 leté             děti 7 leté
 • Celodenní strava + pitný režim                                              970,-Kč                            1040,-Kč
 • Svačina, oběd + pitný režim                                                    750,-Kč                            820,-Kč
 • Svačina + pitný režim                                                               310,-Kč                            330,-Kč
 • Stravné je třeba uhradit do 15. v měsíci měsíc předem a to formou inkasa ze sporožirového účtu nebo z účtu v bance.
 • Časový rozvrh jídla: 
  8.15 – 8.45 hodin – ranní svačina (průběžně podle přání dětí
  11.30 hodin – oběd
  14.30 hodin – odpolední svačina
 • Pitný režim:
  Je dětem k dispozici v průběhu celého dne v mateřské škole.
  Denně tvoří pitný režim různé druhy ovocných, zelených a bylinkových čajů. V letním období se podávají dětem na zahradu šťávy.
 • Na pitný režim dejte dětem do MŠ vlastní barevný porcelánový hrneček, který si dítě pozná a po celý rok ho bude denně na pití používat.
 • Odhlašování stravy: den předem do 13.00 hodin ve školní jídelně a v pondělí do 7.00 hodin
 • V případě náhlého onemocnění dítěte ho omluvte telefonicky hned ráno paní učitelce a rovněž v kuchyni. První den nepřítomnosti dítěte v případě náhlého onemocnění si rodiče mohou neodhlášenou stravu vyzvednout v kuchyni od 11.00 do 11.30 hodin /vchod do kuchyně z boku budovy/, a to pouze do jídlonosičů!!! Po nemoci nebo nepřítomnosti dítěte den předem do 13.00 hodin oznamte ve školní jídelně datum nástupu dítěte, aby mu mohla být zajištěna strava.
 • Nelze vyzvedávat stravu dítěti po celou dobu jeho nemoci.
 • Dietní stravování: Na základě novelizace vyhlášky o školním stravování s účinností od 1.2.2015, která řeší školní stravování v dietnímu režimu, se zařízení naší školní jídelny rozhodlo připravovat stravu pro děti trpící celiakií, které tak musí celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu. 
  Stravu pro takto nemocné děti připravujeme pouze na základě potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty alergologa.
 • Školní jídelna má svou vlastní nutriční terapeutku, která 1x měsíčně jídelnu navštěvuje a spolu s vedoucí ŠJ a hlavní kuchařkou konzultuje přípravu dietních jídel, jídelníček, potřebné suroviny a tvorbu dietních receptur, se kterými kuchařky pracují. Celý personál kuchyně je odborně proškolen a současně je zajištěn oddělený provoz pro přípravu dietního stravování. Jídlo je připravováno v určeném nádobí a všechny ostatní potřeby pro dietní vaření jsou náležitě barevně označeny. Stejně tak mají děti trpící celiakií barevně odlišené jídelní soupravy, hrníčky a svačinové boxy. Velmi důležitá je také spolupráce a vzájemná konzultace jejich rodičů s vedoucí školní jídelny nebo personálem kuchyně.

5. Průběh dne v MŠ

 • Příchod dětí do MŠ je stanoven do 8.30 hodin, v předškolní třídě do 8:00 hodin. Přejete-li si přivádět dítě v jinou dobu, lze to osobně dohodnout s paní učitelkou v dané třídě.
  V rozmezí od 8.15 do 8.45 hodin je dětem podávána ranní svačina s mléčným nápojem + ovoce nebo zelenina.Čas od 6.00 do 9.30 hodin děti tráví rozmanitými hravými činnostmi podle vlastního výběru a volby. Učitelky v této době dětem nabízejí nenásilnou formou určitou řízenou činnost, které se děti zúčastňují podle zájmu a atraktivnosti dané činnosti. Jedná se o tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, dramatické činnosti, dále činnosti rozvíjející myšlení a řeč, vyjadřování, seznamování se slovesným uměním, atd. V době od 9.30 – 11.30 hodin následuje pobyt dětí venku.
  Je vhodné dát dětem do MŠ na vycházky a pobyt na zahradě náhradní starší oblečení, případně obuv a kapesník. Po návratu z vycházky mají děti připraven oběd. Po obědě jsou děti otužovány sprchováním vlažnou vodou. Po sprchování následují akupresurní cvičení. Odpolední odpočinek trvá do 14.15 hodin. Pak následuje oblékání, hygiena, odpolední svačina a volné hry do rozchodu dětí.
 • Vyzvedávání dětí
  Po obědě od 12.00 – 12.30 hodin
  Odpoledne od 14.30 – 16.30 hodin

  Žádáme rodiče, aby tento časový rozvrh respektovali!!!
 • V souvislosti s přiváděním a vyzvedáváním dětí žádáme rodiče, aby nezajížděli do areálu zahrady mateřské školy vlastními auty, neparkovali ani přímo ve vjezdu a dodržovali přísný zákaz vodění psů do areálu v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých!! Současně žádáme maminky, aby nám nevjížděly s kočárky do budovy MŠ a všechny rodiče, aby nám neodhazovali před budovou a kolem ní nedopalky!!!

6. Způsob předávání dětí

 • Trváme na tom, aby dítě vždy osobně předávala a především vyzvedávala dospělá osoba. Oprávněnost k vyzvedávání dítěte rodiče určují vyplněním na evidenčním listu dítěte. Jiným osobám nebude dítě vydáváno.
 • Neposílejte děti do školky samotné. Paní učitelka zodpovídá za dítě až od doby, kdy je jí dítě dospělou osobou předáno. V případě, že toto nelze vždy v rodině z vážných důvodů zajistit, lze ve výjimečném případě předat dítě nezletilému sourozenci. Tuto možnost je nutno předem projednat osobně s vedoucí učitelkou mateřské školy a vyplnit písemnou dohodu. Bezpečnost dítěte musí být vždy v popředí Vašeho i našeho zájmu.

7. Ukončení docházky

 • Ukončit docházku dítěte do mateřské školy může ředitelka na návrh vedoucí odloučeného pracoviště jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

8. Programové zaměření naší mateřské školy:

 • otužujeme se sprchováním (dle aktuální situace)
 • využíváme informační techniku – PC, interaktivní tabule, interaktivní Včelka, tablet
 • sezónní činnosti – plavání
 • seznamujeme děti s dopravní tematikou, využíváme dopravní hřiště před MŠ
 • třídy pro předškoláky – příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • poskytujeme logopedickou prevenci – spolupracujeme s SPC Březejc /logopedická depistáž/
 • spolupráce s rodiči – tvořivé dílny, loučení se školáky, tematické pátky, zdravé svačinky

9. Dítě do MŠ potřebuje:

 • bačkorky s pevnou patou
 • pro celodenní docházku pyžamo (výměna z vaší strany každý týden)
 • na začátku roku vybíráme 1 velké balení papírových kapesníků
 • malé děti rezervní prádlo (spodní kalhotky, punčocháče)
 • porcelánový hrneček na pitný režim
 • plena na sprchování
 • Ložní prádlo a ručníky jsou dětem poskytovány a prány ve stanovených termínech v MŠ. Pokud se stane, že dítě ložní prádlo při odpoledním odpočinku pomočí nebo jinak znečistí, je ihned toto ložní prádlo dáno na vyprání maminkám. Maminky, prosíme vás tímto, abyste pak čisté prádlo vrátily do MŠ do dvou dnů.
 • Prosíme (ale důrazně), abyste ve vlastním zájmu všechny věci dětí označily jménem. Předejdete tak výměnám nebo ztrátám – podepište oblečení, obuv i plenu na sprchování.

Rodiče,

 • sledujte nástěnky v šatně (jídelníček, kulturní akce (dávejte vhodné oblečení – ne např. zimní
 • kombinézu při návštěvě kulturních akcí)
 • nahlaste veškeré změny (telefon, adresa, zaměstnání) p. učitelkám ve třídě
 • sledujte naše www stránky
 • léky dětem nepodáváme, nenoste je do MŠ!!!
 • Přivítáme jakoukoli pomoc (sponzorský dar, zbytkový materiál – papíry na kreslení, výtvarný materiál, klubíčka vlny, zbytky kůže, hobliny, zbytky samolepících papírů, papíry do kopírky…)
 • V případě, že se v průběhu docházky Vašeho dítěte objeví nějaký problém, který Vás bude trápit, důvěřujte nám a řešte jej přímo s námi, jsme vždy ochotny Vám pomoci problém zmírnit nebo odstranit.
 • Možnost kontaktu se zástupkyní ředitelky pro pracoviště Bc. Dagmar Chlupovou po předchozí domluvě denně od 10.00 – 11.30 hodin.

Děkujeme Vám za svěření Vašich dětí do naší péče, těšíme se na dobrou spolupráci a Vašim dětem přejeme příjemný a šťastný pobyt v naší školce.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!