Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

 • Název MŠ: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
 • Sídlo: Březinova 114, Jihlava 586 01
 • Ředitelka: Mgr. Lenka Mončeková
 • Telefon: 567313536
 • Zřizovatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
 • Místo poskytovaného vzdělávání: Březinova 114, Ji., Sedmikráska
 • Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Bc. Libuše Krausová
 • Zástupkyně: Bc. Lenka Krčálová, DiS.
 • Vedoucí stravovny: Hana Šmídová
 • Telefon do MŠ: 567211523
 • E-mail: mssedmikraska@msmozaikaji.cz
 • Webové stránky: www.msmozaikaji.cz/brezinova114
 • Počet tříd: 3
 •  Kapacita školy: 67 dětí
 •  Provoz školy: 6.00 – 16.00 hodin

Děti vzděláváme podle ŠVP PV, který nese název ,,LÍSTKY SEDMIKRÁSKY“.

Mateřská škola je umístěna v klidnější části města, uprostřed sídliště. Obklopuje ji velká zahrada s krásnou zelení a moderními herními prvky, které tvoří kolem školy příjemné prostředí

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA

MŠ má 3 třídy:

 • Třída Barvínci – 26 dětí
 • Třída Rozmarýnci – 16 dětí
 • Třída Zvonečci – 26 dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě stanovených kritérií ředitelkou MŠ a zřizovatelem (dle školního řádu), zpravidla děti ve věku od 3 – 7 let.

 • Budova je členitá, jednopodlažní, umožňující bezbariérový přístup. Spojovací chodba slouží ke společným akcím všech tříd a je zároveň prostorem pro setkávání rodičů.
 • Škola je vybavena moderním interiérem a hračkami, které v co největší míře rozvíjí přirozený a estetický vývoj dětí.
 • V suterénu školy je sauna, kterou využívají děti MŠ i další pracoviště MŠ Mozaika.
 • Mateřská škola vlastní také keramicku pec.
 • Součástí školy je dále ateliér, který slouží k individuálním a skupinovým činnostem (projekty MŠ, práce s integrovanými dětmi) a využívá se také v rámci logopedické poradny pro rodiče a děti.
 • V části levého bloku budovy je umístěno ředitelství MŠ Mozaika Jihlava, do jehož právního subjektu škola spadá.

 

 • Mateřskou školu SEDMIKRÁSKA řídí zástupkyně ředitelky, která je zároveň statutární zástupkyní ředitelky MŠ Mozaika a má ředitelkou stanoveny kompetence.

 

 • Na školní zahradě jsou umístěny moderní herní prvky z akátového dřeva, které umožňují dětem bezpečný a mnohostranný pohyb. Dále 2 pískoviště a altán na hračky. Vybavení zahrady podporuje enviromentální výchovu.

 

 • Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.Školní vzdělávací program naší MŠ má název Lístky Sedmikrásky. Na něj navazují Třídní vzdělávací plány. Tato dokumentace je poskytnuta veřejnosti v šatnách MŠ.
 • Mateřská škola podporuje třídění odpadů a vede k tomu také děti i rodiče, kteří jsou aktivními partnery školy.
 • Okolí školy dává možnost řadě variabilních vycházek. Je v dosahu MHD.
 • V blízkosti MŠ se nacházejí dvě základní školy, s nimiž navazujeme každoročně blízkou spolupráci
 • Škola je otevřena rodičům, veřejnosti a také spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky.
 • Strava je do MŠ převezena ze školní jídelny MŠ Březinova 113, která je s MŠ Sedmikráska v jednom areálu. Přesnídávky jsou připravovány ve výdejnách naší mateřské školy.

Projekty MŠ Sedmikráska 2020- 2021

Zdravé saunování – pro všechny děti MŠ dle zájmu rodičů a zdravotního stavu dětí. V daném dnu navštěvuje saunu skupina dětí dané třídy. Do sauny chodí skupina maximálně 15 dětí, minimálně 5 dětí.  Od pondělí do čtvrtku saunu využívá MŠ Sedmikráska,  v pátek se sauna nabízí ostatním pracovištím MŠ Mozaika.

Plavání pro předškoláky  – začátek kurzu – únor 2024 - duben 2024 – 1x týdně /10 lekcí/ –  v dopoledních hodinách. Cena kurzu 2000,- Kč. Platí se po 2 lekci, pak je částka nevratná. Projekt je určen nejstarším dětem z důvodu požadované samostatnosti dětí.

Seznamování s anglickým jazykem – pro všechny děti z MŠ. Ve třídě Barvínci s předškoláky povede kroužek AJ Bc. Lenka Krčálová, DiS. v úterý v dopoledních hodinách a také během dopoledních činností třídní učitelky Sabina Kuchyňová a Dagmar Hercigová. Ve třídě Rozmarýnci povede projekt p. uč. Prchalová a  ve třídě Zvonečci třídní učitelky Bc. Lenka Krčálová, DiS. a Bc. Denisa Klapková. Ve všech odděleních je angličtina zařazována v průběhu řízených činností, v dopoledních hodinách. Učitelky využívají ke hře různá říkadla, písničky a hry. Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání v Aj.

Zpívánky pro radost – hudebně-pohybové hry, rytmizace, zpívání s doprovodem různých hudebních nástrojů, seznamování s hudbou, prvky hudební relaxace a muzikoterapie. Tento hudební projekt zařazujeme ve třídách se všemi dětmi v rámci spontánních i řízených každodenních činnostech v MŠ. Cílem je vytvořit u dětí vztah k hudbě, popřípadě individuálně pracovat s hudebními talenty. Projekt přispívá k logopedické prevenci a rozvoji smyslu pro rytmus, což je také důležité pro nácvik čtení i psaní.
Do tohoto projektu také zařazujeme „Zpívánky se SEDMIKRÁSKOU“. Kroužek povede p. řed. Mgr. L. Mončeková, každé úterý od 12 do 12,30 hod. v Ateliéru MŠ s přihlášenými dětmi. Maximální počet je 15 dětí. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Práce s interaktivní tabulí – projekt je určen pro všechny děti z MŠ.  Orientuje se  na zdokonalování poznávacích schopností a funkcí, podporu myšlenkových operací, jemné motoriky, představivosti, fantazie a samostatnosti. Rozvíjí verbální vyjadřovací schopnosti a samostatný slovní projev. Jsou zde využívány speciální programy pro děti předškolního věku. Proběhne vždy na základě předešlé domluvy v Atelieru MŠ.

Svět Sedmikrásky – celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu dětí –  pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, třídění odpadu, poznatky o přírodě i o zvířatech, zkoumání přírody a pěstování vztahu k přírodě. Do projektu jsou zapojeny všechny děti z MŠ.

Keramické tvoření – práce s keramickou hlínou, podpora rozvoje jemné motoriky, tvořivosti a představivosti dětí. Projekt zařazujeme v průběhu celého roku se všemi dětmi.

Sedmikráskové odpoledne – pro rodiče a jejich děti – projekt je zaměřený na podporu spolupráce rodičů a veřejnosti s MŠ. Několikrát do roka v odpoledních hodinách pořádáme „hodinku“ plnou zábavy, tvořivých nápadů a radosti ze společného setkání.

Virtuální prohlídka

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!