Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Vzdělávací nabídka

Předávané hodnoty pro budoucí život dětí

 • Práce dětí MŠ.Základy vzdělání
 • Vlastní vnitřní síla
 • Flexibilita
 • Efektivní komunikace, jazykové schopnosti
 • Mediální kompetence
 • Kreativita
 • Týmová spolupráce
 • Schopnost řešit konflikty
 • Organizační schopnosti
 • Odolnost vůči stresu

Sociální a komunikativní dovednosti

 • Práce dětí MŠ.Naplňování potřeb dětí
 • Prostor pro sociální činnosti a hry
 • Efektivní komunikační dovednosti
 • Poznávání emocí svých i druhých lidí
 • Zvládání negativních emocí
 • Zažití přirozených důsledků chování
 • Využívání pozitivní zpětné vazby
 • Zvládání řešení konfliktů a spolupráce

Předmatematické dovednosti

 • Vytváření představ o tvarech, polohách, počtu…
 • Dějová souvislost, prostorové vztahy, možné x jisté, pravda x nepravda
 • Chápání čísla, vyjádření kvantity
 • Přiřazování, porovnávání, třídění, uvažování, usuzování

Předčtenářské dovednosti

 • Zvládání jednoduché zrakové a sluchové percepce
 • Rozlišování základních grafických tvarů, obrazů, symbolů
 • Převyprávění slyšeného děje, vyvozování informací
 • Domýšlení textu, jeho hodnocení
 • Aplikace textu do života dětí
 • Pozitivní přístup ke knize, k četbě

Environmentální dovednosti

 • Využívání školní zahrady a dalších ekosystémů
 • Přírodovědné vycházky
 • Setkávání se s rostlinami, zvířaty, kameny, stromy
 • Zvládání jednoduchých zahradnických prací, péče o živočichy v zimě
 • Nabídka materiálů s přírodní tématikou, manipulace s přírodninami a materiály
 • Zdravé stravování, zásady zdravého životního stylu
 • Koutky přírody ve třídách
 • Ekohry, autentické zážitky, dramatická výchova

Pohybové dovednosti

 • Nelokomoční a lokomoční dovednosti
 • Manipulační dovednosti
 • Uvědomování si vlastního těla
 • Orientace v prostoru
 • Pohybové hry, hudebně pohybové činnosti
 • Základy sportovních aktivit
 • Využívání tělocvičen ZŠ speciální 

Hudební dovednosti

 • Rozvoj muzikálnosti dětí
 • Rozvoj smyslu pro rytmus, vztahu k hudbě
 • Pěstování pohybové kultury, kultivace pohybu

Vzdělávání dětí s jazykovou, národnostní či jinou odlišností

 • Adaptace na nové prostředí
 • Individuální péče
 • Jednoduchá a mimoslovní komunikace
 • Rozvoj vzájemných vztahů, pomoci, podpory
 • Nabídka vhodných aktivit s multikulturní problematikou
 • Vytváření předpokladů u dětí pro učení se cizímu jazyku – angličtina

Využívání počítačů

 • Procvičování znalostí a dovedností dětí
 • Obohacení v jednotlivých integrovaných blocích
 • Vhodný výběr počítačových programů

Jazyková podpora

 • dechová cvičení
 • rozvoj smyslů a slovní zásoby
 • motorika mluvidel, cvičení hybnosti jazyka, artikulační cviky
 • náprava výslovnosti – doporučení k logopedické péči u klinického logopeda

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!