Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

KAMARÁDI JEŘABINKY

 • Vzděláváme podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“, který navazuje na zastřešující ŠVP PV Mozaika v souladu s RVP PV.
 • Vzdělávací program naší MŠ byl učitelkami zpracován podle konkrétních podmínek na naší mateřské škole. Třídní vzdělávací program je koncipován do integrovaných bloků, ve kterých jsou podrobně rozpracovány konkrétní činnosti pro děti. Integrované bloky jsou sice časově ohraničeny, ale plně respektujeme aktuální situaci, kreativitu, zájem a potřeby dětí, tudíž se mohou časově nebo tématem lišit.
 • CÍLEM předškolního vzdělávání je dosáhnout klíčových kompetencí (tj. souborů schopností, vědomostí, dovedností, postojů a hodnot) důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě, a které otevírají dětem cestu k tomu, aby byly  v budoucnu připraveny pro etapu celoživotního učení.

"Když jdou kořeny do hloubky, netřeba se bát větru."

V souladu s daným tématem dětem nabízíme námětové hry, hudební a hudebně-pohybové činnosti, výtvarné a pracovní aktivity, prvky tvořivé dramatiky, logopedické chvilky, multikulturní činnosti, napodobování, předmatematické a logické hry, předčtenářské dovednosti, ekohry, pohybové hry a cvičení s náčiním, konstruktivní hry, didaktické hry, kooperativní činnosti, hry na posilování osobnosti, prosociální dovednosti, pokusy a zkoumání, vyhledávání informací a práce s nimi, grafické záznamy, hry na PC, návštěvy kulturních akcí, vycházky do okolí MŠ…

 • Naplňování vzdělávacích cílů si učitelka v práci s dětmi ověřuje otázkami:
 • Co se teď dítě právě činností učí? (Jaké dítě získává vědomosti, dovednosti, návyky,   zkušenosti…)
 • S jakou hodnotou se dítě v činnosti setkává? (Jaké hodnoty si dítě osvojuje a prakticky užívá…)
 • Jaký má dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází? (Zda je dítě samo sebou, kriticky myslí, umí se rozhodnout a nese za svá rozhodnutí odpovědnost…)
 •  
 • 1. Integrovaný blok – ZÁŘÍ S JEŘABINKOU

Uvedení nových dětí do kolektivu, starší děti se setkávají s kamarády po prázdninách, nové děti se seznámí s prostory, prostředím MŠ. Přiblížíme si sebepoznání, pozorování sebe sama, sociální a prosociální chování ve třídě, jsem kamarád, spoluvytváříme si pravidla soužití, přiblížíme si život v rodině – rodiče, sourozenci, můj domov, ulici…

 


 • 2. Integrovaný blok – PODZIM S JEŘABINKOU

Děti se seznámí a upevní si znalosti o ovoci a zelenině. O významu pro zdraví člověka, uskladnění a zpracování ovoce a zeleniny, seznámí se a prohloubí si znalosti o podzimu, o počasí, plodech podzimu, stromech, co se děje na podzim v přírodě, barevnosti, rozmanitosti přírody, přípravách na zimu, tradice, svátek sv. Martina.


 • 3. Integrovaný blok – ZIMA S JEŘABINKOU

Společně s dětmi si budeme užívat adventního období, příchodu Mikuláše, anděla a čerta, budeme se těšit n Vánoce, užívat zvyků, tradic tohoto období, citové vazby k rodině, nahlédneme do světa pohádek, dobra a zla, sžívat se s hrdiny známých příběhů a pohádek dramatizacemi a vyprávěním. Nahlédneme k paní Zimě, znakům, budeme pozorovat, dělat pokusy se sněhem, postavíme sněhuláka, seznámíme se zimními radovánkami, zvířátky v zimě, krmítko, krmelec, půjdeme po stopách….dozvíme se, jak jsme přišli na svět, o lidském těle, zdraví a nemoci, jak rosteme, o řemeslech a povoláních a oslavíme Masopust, tradice, zvyky, zakončené karnevalem.


 • 4. Integrovaný blok – JARO S JEŘABINKOU

Děti si budou prohlubovat znalosti o přírodě, o jejich zákonitostech a proměnách. O domácích, hospodářských zvířatech, ptácích, hmyzu, broucících, květinách o jarní přírodě. Děti si prožijí oslavy Velikonoc, Čarodějnice, Den Matek

Děti si budou prohlubovat znalosti o dopravě, dopravních prostředcích, o cestování, o vesmíru.


 • 5. Integrovaný blok – LÉTO S JEŘABINKOU

Děti si budou prohlubovat znalosti o dopravě, dopravních prostředcích, o cestování, o vesmíru, o exotických a volně žijících zvířatech, zvířatech v zajetí, hledat rozdíly života ve městě, na vesnici, vnímat rozdíly kultur, respektovat různá etnika, chápat cestování jako jeden z možných způsobí poznávání naší Země a poodhalit skutečnost, že Země je součástí Vesmíru. Společná oslava Dne dětí a hurá na prázdniny – nástrahy, nebezpečí…


 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!