Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Burbínkova čtvrtá rolnička

Ve čtvrté rolničce budeme přibližovat dětem změny v přírodě s nastupujícím jarem.

Na zahradě školy a v okolí budeme pozorovat probouzení jara ve všech oblastech. Společně s tímto tématem probereme vývoj a život domácích zvířat a jejich mláďat.

Přípravou a oslavami Velikonoc budeme dětem dále přibližovat některé lidové tradice. Budeme u dětí, které plní povinnou předškolní docházku posilovat kladný vztah k učení, ke škole a k novým zajímavým činnostem v přípravě na zahájení školní docházky.  Seznámíme děti se základní školou. 

V oblasti prevence patologických jevů budou děti seznamovány s možnými riziky a nebezpečími, které je mohou potkat. Budeme společně hledat způsoby a formy jak jim předejít a jak se správně zachovat v dané situaci.

Časový rozsah: březen, duben

Naše cíle a záměry:

 • Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Osvojit si základy praktických dovedností ve všech oblastech
 • Učit děti utvářet jednoduché rýmy
 • Vést děti k samostatnému vyjadřování myšlenek
 • Rozvíjet u dětí logické myšlení
 • Učit děti domlouvat se slovy i gesty
 • Učit děti popisovat situace
 • Budeme posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování
 • Podpoříme základy pro práci s informacemi
 • Povedeme děti k rozvoji a kultivaci mravního a estetického vnímání a prožívání
 • Podpoříme u dětí schopnost záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Osvojovat si s dětmi elementární poznatky důležité pro rozvoj vztahů s vrstevníky i s dospělými
 • Vést děti k ochraně osobního soukromí
 • Učit děti vnímat a přijímat základní hodnoty
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí
 • Podporovat pozitivní vztah ke kultuře a umění
 • Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách
 • Podpoříme povědomí dětí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • Učit děti vnímat, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit nebo poškozovat
 • Podpoříme rozvoj multikulturního povědomí

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle  individ. a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka

 • spontánní hra
 • manipulační činnosti
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudebně pohybové hry a činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • kooperativní činnosti
 • společenské hry
 • pozorování změn
 • pracovní a sebeobslužné činnosti
 • exkurze, vycházky a výlety
 • experimenty
 • námětové hry a činnosti, tvořivá dramatika
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • činnosti směřující k podpoře zdraví, prevenci úrazů a patologických jevů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
 • lidové zvyky a tradice
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností
 • činnosti zaměřené na poznávání a dodržování lidových tradic
 • komentování zážitků a aktivit hry zaměřené k poznávání různých společenských rolí
 • činnosti navozující pohodovou atmosféru
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • činnosti rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • sledování pohádek a příběhů a jejich reprodukce
 • diferencovaná skupinová činnost pro děti různých věkových skupin a individuálních zvláštností

Očekávané výstupy

 • má povědomí o způsobech ochrany vlastního bezpečí
 • bezpečně zachází s běžnými předměty
 • zvládá sebeobsluhu
 • vyjadřuje smysluplně své myšlenky
 • vhodně formuluje otázky a vhodně na ně odpovídá
 • záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost
 • řeší problémy a situace a nalézá řešení
 • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje
 • odmítne nevhodnou komunikaci
 • zachytí a vyjádří své prožitky
 • chová se obezřetně
 • respektuje potřeby jiného dítěte
 • vnímá a respektuje umělecké a kulturní podněty
 • vyjadřuje se pomocí různých výtvarných a hudebních činností
 • graficky napodobuje symboly, čísla a písmena
 • reprodukuje pohádku
 • sluchově rozlišuje různé zvuky
 • má povědomí o okolním prostředí
 • spolupracuje s druhými
 • je zvídavé a má radost z objevování
 • zajímá se o kulturu a umění
 • myslí logicky a záměrně vyhledává nové informace

Nabídka podtémat:

 • Jarní veselení
 • Burbínek a jarní kouzelné paraplíčko
 • Jaro v přírodě
 • Hody, hody, doprovody

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s plánem činností  nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • návštěva hasičů, záchranářů,….
 • návštěva knihovny
 • barevný den
 • akce pro rodiče a děti

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!