Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ a rodiče

Nové děti

Informace pro rodiče, kteří k nám vedou dítě poprvé:

 • U vstupu do MŠ je hlavní nástěnka s aktuálními informacemi
 • Za vstupními dveřmi, na hlavní chodbě, se nachází šatny dětí
 • V šatně má každé dítě skříňku na osobní věci podle přidělené značky.
 • Značky dětí jsou vyvěšené na nástěnce v šatně
 • V šatně se děti převlékají do oblečení určeného pro pobyt ve třídě, přezují se a boty nechávají ve vysouvacím botníku pod skříňkami.
 • Ve skříňce doporučujeme nechávat náhradní oblečení (zejména spodní prádlo, ponožky, tričko)
 • Bačkorky patří do poličky ve skříňce
 • Rodiče odvedou děti do třídy – každá třída má své označení na dveřích.
 • První den mohou rodiče být s dítětem ve třídě po dobu nezbytně nutnou.
 • Vlastní hračky si děti do školky nenosí.
 • Rodiče mohou fotografovat i pořizovat videozáznam z nástupu dítěte do mateřské školy pouze k osobnímu účelu, nikoliv na prezentaci na sociálních sítích.
 • Děti si s sebou vezmou do třídy vlastní porcelánový/keramický/ hrneček, papírové kapesníky, pyžamko s plyšákem na spaní.
 • Lůžkoviny + povlečení děti dostanou školkové, není potřeba nosit další hygienické potřeby.
 • Ukažte dítěti značku, aby si ji dobře pamatovalo
 • Všechny potřebné informace o provozu a organizaci školky a tříd najdete na nástěnce u hlavního vchodu nebo v příslušných řádech školy, které jsou uloženy v organizéru u kanceláře zástupkyně ředitelky.

               Na všechny se těší kolektiv mateřské školy PASTELKA

O provozu mateřské školy

Zákonný zástupce je povinen se seznámit s dokumenty školy : ŠVP PV, Školním řádem, Směrnicemi o stravování a úplatě za předškolní vzdělávání, Provozním řádem , Provozním řádem školní kuchyně, Provozním řádem zahrady.

Naše mat. škola umožňuje adaptační postup – rodiče mohou v počátcích docházky pobývat nezbytně nutnou dobu s dětmi ve třídě tak, aby měly možnost si postupně zvykat na nové prostředí. Vždy je potřeba předem se domluvit s třídní učitelkou.

Nájezdová rampa u hlavního vchodu je určena pro vstup tělesně postižených osob.

Vjezd kočárků do budovy je z důvodů hygienických, bezpečnostních a technických zakázán. Vstupní hala slouží jako úniková cesta při nebezpečí požáru aj., nesmí být ničím zatarasena ani blokována.

Zahrada je uzavřená , celý pozemek je oplocený. Vstupní brána a branka jsou během pobytu dětí na zahradě uzamčené – zabezpečení  proti  útěku dětí. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku, mají přehled o hrajících dětech na celé venkovní ploše a  podle toho organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům dětí.

Po převzetí dítěte od učitelky nesou zák. zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost za bezpečnost dítěte v areálu mateřské školy. Zařízení zahrady slouží výhradně potřebám dětem mateřské školy v doprovodu pedagogů a v čase tomu určeném – viz organizace denních činností. Pobyt dětí s rodiči na herních prvcích není žádoucí !

Co děti do mateřské školy potřebují

 • Podepsané nebo označené osobní věci tak, aby si je dítě poznalo
 • Pohodlné domácí oblečení (triko, tepláky, pohodlné kalhoty, legíny, sukně apod.)
 • Na přezutí – bačkorky nebo obuv za patu
 • Denně čisté papírové kapesníky (možno nechat ve třídě)
 • Porcelánový hrnek na čaj (pro pitný režim po celý den)
 • Oblečení na zahradu , náhradní oblečení (spodní prádlo, punčošky, ponožky atd.) si děti  ukládají do šatních skříněk
 • Pyžama na odpolední odpočinek, mohou mít vlastní plyšovou hračku  (případně  dětský časopis, knihu)
 • Děti do MŠ nepotřebují : žvýkačky, sladkosti v kapsách, vlastní hračky, šperky, drobné hračky, které se dají rozložit, vlastní pití v pet lahvích aj.

Časový rozvrh denních činností

Příchod dětí je důležitý do 08,00 hodin ráno – pro nerušené dodržování rozvrhu dne

Spontánní aktivity

06.00 – 08.00 příchod dětí, hry dle vlastního výběru, spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na školu, preventivní logopedické činnosti, spontánní pohybové aktivity

Organizované činnosti, pohybové aktivity

08.00 – 09.30 zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, hudbou, psychomotorické hry, pohybové chvilky, individuální práce, vzdělávací činnosti, pohybové hry – aktuální zařazení situačních her v souladu s ostatními činnostmi tak, aby byla respektována potřeba pohybu. Tvůrčí a vzdělávací činnosti vychází z nabídky třídních programů tvořených dle integrovaných bloků ŠVP PV.                                                                 

Pobyt venku

09.30 – 11.30 využíváme především zahradu, /v letních měsících pobyt také odpoledne v časovém rozsahu 1 – 1,5 hod./, vycházky do okolí MŠ

Stravování

08.00 – 08.45 preferujeme postupnou dopolední svačinu – děti si volí čas jídla, obsluhují se samy /pod dohledem pedagoga/, berou si porci podle chuti, uklízejí si nádobí

11.45 – 12.30 oběd – děti si určují množství jídla, uklízí si nádobí, učí se stolovat, 12,15 – 12,30 si rodiče vyzvednou děti, které odchází po obědě

Odpolední odpočinek

12.30 – 14.00 vychází z individuálních potřeb dětí,( děti, které nespí se mohou věnovat klidným činnostem na lehátku nebo mohou vstát a věnovat se nabízeným činnostem ve třídě – prohlížení časopisů, kreslení, výukovým programům na PC, přípravě na školu apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku . Předškoláci mají od II. pololetí zkrácenou dobu odpočinku.

Odpolední svačina

14.00 – 14.15 po odpolední svačině se děti rozchází od 14,15 hodin

14.15 – 16,00 odpolední vzdělávací činnosti a volné hry do rozchodu dětí

Organizace scházení a rozcházení dětí

Třída SLUNÍČKA

 • 6,00 – 15,30 jsou ve své třídě
 • 15,30 – 16,00 se rozchází ze třídy Květinek

Třída BERUŠKY

 • 06,00 – 06,30 se schází ve třídě Sluníček
 • 06,30 – 15,30 jsou ve své třídě
 • 15,30 – 16,00 se rozchází ze třídy Květinek

Třída MOTÝLCI

 • 06,00 – 15,00 jsou ve své třídě
 • 15,00 – 16,00 se rozchází ze třídy Květinek

Třída KVĚTINKY

 • 06,00 – 06,30 se schází ve třídě Motýlků
 • 06,30 – 16,00 jsou ve své třídě

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ JE DO 8,00 HODIN

Ranní a odpolední scházení a rozcházení dětí se řídí provozem a organizačními podmínkami mateřské školy vždy pro daný školní rok. Veškeré potřebné informace jsou v Provozním řádu školy.

Označení třídy, kde se dítě v době scházení a rozcházení nachází je vždy umístěné u zvonků elektrického vrátníku (vchodové dveře).

Děti, které neobědvají, si rodiče vyzvednou v 11.30 – 11.45 hod.

Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 – 12.30 hod.

Odpoledne děti odchází od 14.15 hod.

Vzhledem k vytváření správných stravovacích návyků, jsou rodiče povinni dané časy respektovat a dodržovat.

 • Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout ve školní kuchyni
 • v čase 10,45 – 11,15 hod, vždy pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • Telefon do ŠJ : 567 213 556 – vedoucí ŠJ p. Lenka Heřmánková

Plán prevence rizikového chování v MŠ

Plán prevence rizik chování dětí se věnuje oblastem:

 1. Problémové chování dítěte – agresivita, šikana, afektové chování
 2. Pozitivní klima ve třídě – vznik osobní zkušenosti, vztahy mezi a)dětmi b) dětmi a pedagogy c) školou a rodiči
 3. Prevence úrazů
 4. Ochrana dítěte před sociálně rizikovými vlivy – alkoholismus, týrání, zneužívání

Cíl plánu rizikového chování:

 • Osvojovat si pozitivní vzorce chování
 • Snižovat rušivé chování ve třídě
 • Spolupracovat s rodiči a aktivizovat je k přímé účasti na vzájemné komunikaci a informovanosti o dětech ve všech oblastech jejich vývoje
 • Vytvářet sociální kompetence dítěte: pomáhat, naslouchat, rozdělit se, požádat, sdílet, umět počkat, přijít s návrhem, řešit problém, pracovat týmově
 • Zvládat vlastní emoce
 • Chránit zdraví a osobního bezpečí – vytvářet zdravé životní návyky, odhadnout nebezpečí, poznávat, jak si přivolat pomoc

Formy práce s dětmi:

 • Práce s pohádkou, příběhem
 • Přehrávání situací pomocí velkých loutek (mapeťáků)

Námětové hry

 • Hry bez vítězů a poražených
 • Práce s pravidly
 • Kontaktní hry
 • Podpora sociálních dovedností práce s Metodikou dobrý začátek
 • Práce s metodikou Čas medvěda Caleba
 • Prosociální činnosti a hry
 • Využití nabídky preventivních programů, besed, exkurzí

Forma spolupráce s rodiči:

 • Pravidla vzájemné komunikace a informovanosti (osobní kontakt, vzkazy, konzultace)
 • Aktivity pro rodiče v rámci školy
 • Každodenní kontakt – pozdrav, úsměv
 • Pochvala dítěte, pozitivní zpráva
 • Metodická setkání
 • Fotodokumentace z činností dětí
 • Spolupráce na pozitivním klima třídy

Výsledná očekávání:

 • Kompetence k řešení problému
 • Posilování sebevědomí dítěte
 • Společné sdílení, spolupráce, respektování pravidel
 • Pozitivní vztah k přírodě
 • Schopnost požádat o pomoc – učitelku, rodiče, kamaráda, policistu
 • Rozpoznávat nebezpečné situace
 • Pochopení handicapu, vztah k handicapovanému jedinci

Dokladování plnění plánu prevence rizikového chování:

 • Písemný záznam v třídní knize
 • Výtvarné práce dětí
 • Zápisy schůzek s rodiči
 • Fotodokumentace
 • Předávání informací rodičům – záznam
 • Plánování vzdělávacích aktivit
 • Projekt podpory sociálních dovedností dětí

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!