Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

BARVIČKAMI MALUJEME, NA PAPÍŘE ČARUJEME

Hlavní cíle naší vzdělávací nabídky jsou

Podporovat a rozvíjet dítě v oblasti fyzické, psychické a sociální, aby se stalo samostatnou osobností - vzbuzovat zájem o estetické činnosti - výtvarné, pohybové, pracovní, hudební, dramatické, mít chuť experimentovat, objevovat a rozvíjet manuální zručnost

Vytvářet příznivé sociální klima ve třídě, aby děti dokázaly mezi sebou konstruktivně komunikovat, hledat společná řešení, uplatňovat své názory, být samostatné a schopné spolupracovat

Podporovat zdravý životní styl nabídkou pohybových chvilek, cvičením s náčiním, individuálním odpočinkem, vycházkami

Rozvíjet řečové schopnosti dětí zajišťováním otevřené komunikace, jazykovou podporou dětem-cizincům, rozvíjením slovní zásoby, preventivními logopedickými aktivitami

Vytvářet podmínky vzdělávání pro děti s potřebou podpůrných opatření /IVP, PLPP/

Systematicky vzdělávat děti v posledním roce před nástupem do školy

Podporovat rozvoj funkčních gramotností /osvojovat si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, využívat informační technologie, rozvíjet předmatematické znalostí/

Mezi vzdělávací metody, které v naší práci využíváme, patří

individuální i společná hra

prožitky z učení, pokusů, experimentů, exkurzí, výletů, vzájemné spolupráce

vyprávění, popis, rozhovor, beseda, předčítání, objasňování, práce s příběhem, diskusní kruh

metody praktické činnosti (skládání, porovnávání, sestavování, výtvarné techniky, polytechnickými pomůckami)

spontánní sociální učení, oceňování, práce s pochvalou a pravidly, práce s emocemi

práce s interaktivními pomůckami a informačními technologiemi

Obsah vzdělávání

Vzdělávací obsah je rozpracovaný do šesti integrovaných bloků, které jsou pro celou školu společné. Integrované bloky zajišťují propojenost se zaměřením školy, vychází z podmínek, rozvíjí všech pět vzdělávacích oblastí uvedených v RVP PV a umožňují dětské chápání světa a rozvoj klíčových kompetencí.

Názvy integrovaných bloků a jejich časové rozmezí:
1. KDYŽ JSI KAMARÁD, TAK POJĎ SI SE MNOU HRÁT                         září
2. PODZIM KLEPE NA DVEŘE, VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE                        říjen - listopad
3. SVĚTEM LETÍ NOVINA, ŽE VÁNOČNÍ ČAS ZAČÍNÁ                          prosinec
4. JEDNA VLOČKA ZA DRUHOU, PROHÁNÍ SE OBLOHOU                 leden- únor
5. JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA A PROBOUZÍ ZVÍŘÁTKA                            březen- - duben
6. VEZMI KOLO, RAKETU, PROJEĎ CELOU PLANETU                         květen - červen

 

Projekt doplňující obsah vzdělávání:

 Podpora sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku

Motto: „ Věnujme dítěti svůj zájem, budujme s ním partnerský vztah a ukažme mu, že nás zajímá.“

Projekt doplňuje nabídku jednotlivých IB. Nabízí možnosti, jak vést děti k navazování vztahů, vnímat, co je dobré a spravedlivé, co je zastat se slabšího, vcítit se do prožívání druhého, spolupracovat a vzájemně si vyhovět. Pomáhá nám vytvářet pozitivní atmosféru ve třídách a intervenovat problémového chování.

Témata, kterým se v projektu věnujeme, jsou:

1)        Seznamujeme se a kamarádíme se (slušné chování, přátelská komunikace)

2)        Učíme se rozumět pravidlům (proč potřebujeme pravidla, utváření pravidel, utváření

            odpovědnosti za své chování)

3)        Vzájemně si nasloucháme (naslouchat si, soustředit se, reagovat na pokyny)

4)        Jak se cítíme? (rozpoznat pocity z výrazu tváře, z obrázku)

5)        Poznáváme emoce (vlastní emoce, reakce při emoci)

6)        Zvládáme hněv a nežádoucí chování (zvládání negativních pocitů)

7)        Spolu to zvládneme (nácvik řešení problémů, konfliktů)

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!