Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Otázky a Odpovědi

Rodiče, vítáme vás na stránkách naší mateřské školy „U Skřítků“MŠ U Skřítků

Touto cestou bychom vám chtěli nabídnout zodpovězení nejčastějších otázek, které by vás mohly zajímat před nástupem do naší mateřské školy.

Jaký je obsah vzdělávání a zaměření školky?

V našem vzdělávacím programu nabízíme:

 • systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, zajišťujeme logopedickou prevenci, v předškolní třídě vzdělávání dětí před vstupem do ZŠ
 • sezónní aktivity – zaměřujeme se na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu
 • společné aktivity a odpoledne pro rodiče s dětmi, pokud to epidemiologická situace dovolí
 • účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická pec, dodržování lidových tradic, oslavy svátků
 • vlastníme keramickou pec
 • máme dlouholeté zkušenosti s dětmi z různého sociokulturního prostředí, ve spolupráci s odborníky také rozvíjíme u dětí cizinců český jazyk 
 • osobnost dítěte chápeme a respektujeme jako jedinečnou individualitu, poskytujeme širokou nabídku vzdělávacích činností, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo aj.
 • děti vedeme k rozvoji tvořivosti ve všech činnostech, k citlivému vnímání a prožívání přirozenou a hravou formou.

Podrobný obsah vzdělávání v MŠ najdete v dokumentech ŠVP PV a TVP, které jsou umístěny v šatně každé třídy.

Jaké projekty v MŠ nabízíte?

V naší MŠ jsme aktivně zapojeni do projektů:

 • Kniha je přítel 
 • Se Sokolem do života 
 • Žijeme zdravě
 • Více infromací o jednotlivých projektech naleznde zde: O nás

Jaké aktivity nabízíte během školního roku?

Dle dané situace, zájmu a možností v průběhu školního roku nabízíme tyto aktivity:

 • Plavecký výcvik na ZŠ Demlova
 • Cvičení v tělocvičně (1-2x ročně dle situace)
 • Lyžařský výcvik „ZAJDA“
 • Solná jeskyně
 • Návštěvy Zoologické zahrady Jihlava
 • Školní výlety (1-2x ročně dle situace)
 • Společná odpoledne s rodiči a dětmi (s různou tématikou)
 • Divadla v MŠ (1-2x ročně dle nabídky)
 • Návštěvy různých kulturních institucí a akcí ve městě (muzeum, galerie, knihovna, filharmonie,…)

Rodiče s nabídkami seznamujeme a projednáváme na schůzkách nebo prostřednictvím informačních vývěsek v prostorách MŠ.
Aktivity jsou nabízeny všem dětem, některé zohledňují schopnosti dané věkové skupiny dětí nebo jsou nabízeny s ohledem na náročnost organizace pouze předškolákům.

Pokud epidemiologická opatření nedovolují osobní účast dětí v MŠ, jak probíhá distnční vzdělávání předškolních dětí?

 • Na našich webových stránkách v sekci „Náměty pro práci s dětmi“ jsou vytvořené složky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, kam učitelé vkládají materiály a náměty pro distanční výuku.
 • 1x týdně učitelé zasílají na e-mail zákonným zástupcům zpracované tematické náměty, které s dětmi doma nebo venku vykonávají a následně zasílají zpětnou vazbu do MŠ (krátký popis, fotografie či videa z činností jejich dětí, naskenované materiály hotových úkolů apod.)
 • S rodiči a dětmi, kteří nemají přístup k PC komunikujeme telefonicky, ve výjimečných případech po předchozí dohodě osobně.
 • Zpravidla 1x týdně se učitelé také setkávají s dětmi v on-line prostředí.
 • Účast mladších dětí na distančním vzdělávání NENÍ POVINNÁ, ale náměty se mohou dobrovolně inspirovat pro domácí činnosti.

Je u vás v MŠ možnost logopedie?

 • Bohužel ne, logopedii – nápravu hlásek musí vždy provádět klinický logoped.
 • Rodiče mají možnost přihlásit své dítě na logopedickou depistáž, kterou provádí logoped z SPC Březejc přímo u nás v MŠ.
 • V MŠ je kvalifikovaný logopedický preventista, který nsáslendě intenzivně pracuje s příhlášenými dětmi pod záštitou SPC Březejc, a to v předškolních třídách Rarášci a Permoníci jedenkrát za čtrnáct dní.
 • Učitelé ve třídách uplatňují prvky logopedické prevence v průběhu  vzdělávacích činností se všemi dětmi.
 • Na web naší MŠ do sekce „Náměty pro práci s dětmi – Logopedická prevence“ vkládáme materiály k logopedi jako inspiraci na domácí procvičování dětí s rodiči

Co je to ŠVP PV a TVP?

 • ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) je povinný veřejným dokument, který si vytváříme jako škola sami, zohledňujeme v něm vzdělávací podmínky naší školy. Podle pedagogických záměrů, plánujeme do jednotlivých integrovaných bloků – vychází z RVP PV (Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání), který vydává MŠMT.
 • TVP (Třídní vzdělávací program) - vychází ze ŠVP PV a týká se vzdělávání v konkrétní třídě
  – jedná se o rozpracované vzdělávací plány jednotlivých integrovaných bloků
  – na rozdíl od ŠVP je TVP otevřený, vytváříme jej v průběhu roku a zpracováváme v něm pro děti konkrétní vzdělávací nabídku her a činností, které zohledňují danou situaci, jejich potřeby a zájmy. Děti se do plánování také aktivně zapojují.
   
 • Oba dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.

Moje dítě má speciální stravu, přizpůsobí školní jídelna mému dítěti stravu?

 • Záleží na typu stravovacího omezení a možnostech školní jídelny.
 • Jakékoliv stravovací omezení musí být uvedeno při zápisu dítěte do MŠ a musí být doloženo lékařskou zprávou.
 • Pokud bude takové dítě do MŠ přijato, musí se na tom zákonný zástupce předem písemně dohodnout s ředitelkou školy, se zástupkyní ředitelky pro pracoviště na základě doporučení lékaře.

Vaříte ze zdravých potravin?

 • Ano, přiřpravujeme stravu ze zdravých potravin bez aditiv a jiných dochucovadel, odebíráme produkty od regionálních dodavatelů, zařazujeme sezónní potraviny, omezujeme cukr, monitorujeme množství soli ve stravě apod.

Jaký pitný režim je pro děti zajištěn během dne?

 • Pitný režim je celodenně zajištěn z denní nabídky jídelníčku. Vždy je k dispozici čaj a ochucená voda s ovocem/bylinkami nebo čistá voda.
 • V období května – září si děti na pobyt venku nosí svou vlastní uzavíratelnou láhev na školní zahradu, kterou jim naplníme pitnou vodou.

Jak mohu dítěti oběd odhlásit nebo kdy ho lze vyzvednout?

 • Odhlašování obědů je možné osobně nebo telefonicky u učitelů ve třídách.
 • V pondělí lze oběd odhlásit nejpozději do 7,00h. i na tento den.
 • V ostatních dnech vždy den dopředu, nejpozději do 13 hodin na den následující.
 • Pokud dítě onemocní lze si 1. den nemoci odebrat jídlo do vlastních přinesených jídlonosičů (z hygienických důvodů ne do sklenic ani krabiček), v další dny na dotovaný oběd domů dítě NEMÁ NÁROK.
 • Jídlo do jídlonosičů se vyzvedává v době 10,45 – 11,15h. vchodem do ŠJ (u zásobovací rampy).
 • Ponechávání jídlonosičů s jídlem v MŠ do odpoledních hodin není z hygienických důvodů možné.
 • Pokud dítě půjde po obědě domů, odhlašuje se odpolední svačina stejným způsobem jako oběd.

Jaká je provozní doba MŠ?

 • MŠ je v provozu od 6:00 do 16:30 hod.

Jaký je denní režim v MŠ?

06:00 – 08:00 hod. scházení dětí, individuální pohovory s rodiči, individuální hry a činnosti
08:00 – 08:45 hod. průběžná ranní svačina, hygiena
08:15 – 09:30 hod. pohybové aktivity, didakticky cílené vzdělávací činnosti, skupinové činnosti s dětmi, plnění cílů TVP vycházejících z ŠVP PV
09:30 – 11:30 hod. pobyt venku, převlékání, hygiena
11:30 – 12:00 hod. oběd
12:00 – 12:30 hod. hygiena, příprava na odpočinek, rozcházení dětí po obědě
12:15 – 13:45 hod. odpočinek, klidové činnosti pro nespavé děti, postupné vstávání podle potřeby dětí
13:45 – 14:00 hod. hygiena, oblékání
14:00 – 14:30 hod. odpolední svačina
14:15 – 16:30 hod. rozcházení dětí domů, individuální činnosti s dětmi dle potřeby, aktivity dětí ve třídě nebo na školní zahradě podle počasí

Režim dne je přizpůsoben psychohygienickým a stravovacím požadavkům v mateřské škole.

Jak mám omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ?

 • Povinností každého zákonného zástupce je omlouvat nepřítomnost dítěte buď prostřednictví mobilní aplikace, osobně nebo telefonicky učitelům ve své třídě.
 • Předškolákům každou nepřítomnost musí zákonný zástupce navíc omlouvat písemně - pokud používají apliakci, tak nemusí písemně dokládat, pokud ji nepoužívají, tak ji musí písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po nástupu do MŠ.
 • Omluvenky jsou k dispozici v šatnách tříd a ke stažení na stránkách školy.

V kolik hodin si mohu dítě vyzvednout po obědě a v kolik po spaní?

 • Po obědě v době od 12:00 do 12:30 hod.
 • Po odpoledním odpočinku od 14:00 až do konce provozní doby MŠ (16:30 hod.)
 • Pokud si budete chtít své dítě vyzvednou v jiný čas během dne, je potřeba se dopředu domluvit s učiteli ve třídě.

Co potřebuje dítě do MŠ?

Dítě při nástupu do MŠ potřebuje:
– bačkory s pevnou patou a světlou podrážkou (NE: kroksy a pantofle)
– hrníček na pitný režim
– papírové kapesníčky
– pyžamo
– náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, kraťasy, triko, legíny apod.)
– oblečení na zahradu (jiné než do třídy
– případně náhradní obuv na ven
– holínky (nejsou nutné)

Moje dítě se ještě neumí samo obléknout, pomůžete mu?

 • Ano, rádi mu pomůžeme. 
 • Vedeme děti k tomu, aby si o pomoc uměly samy požádat, jak dospělého, tak třeba i kamaráda.
 • Dáváme dětem dostatek času a prostoru pro samostatné oblékání a svlékání.
 • Uvítáme i vaši spolupráci, že necháte své dítě se samo oblékat a svlékat a povedete jej k tomu, aby si svoje věci poznalo.

Jsou jednotlivé třídy MŠ rozdělené podle věku?

 • Ano, ve třídě Rarášci a Permoníci jsou umístěny zpravidla děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Do třídy Trpaslíci a Hastrmánci jsou zařazovány děti mladší až do věku 5 let, které následně před vstupem do ZŠ přestoupí do předškolní třídy.
 • Jednotlivé třídy si můžete prohlídnout zde TŘÍDY

Jak probíhá spolupráce s rodinou?

 • Rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy.
 • Rodiče mají možnost ovlivňovat tvorbu ŠVP PV školy svými náměty, nebo podněty ke zpestření vzdělávání dětí, nabídkou exkurzí, výletů, představení svého povolání, sponzoringem apod.
 • Rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých aktivit, které jim MŠ nabídne během celého školního roku (čtení dětem, tvořivé odpoledne, sportovní odpoledne, ochutnávky pokrmů z naší ŠJ, besídky…)
 • V případě jakchkoliv dotazů nebo nejasností je nejlepší se inhned obracet na učitele ve svých třídách, případně kontaktovat zástupkyny ředitelky pro pracvoviště. Vždy jsme otevření oboustrané diskusi a snažíme se nacházet společná řešení každého problému.

Máme doma knihy a hračky, které už nevyužijeme, můžeme vám je donést?

– Budeme rádi, když již nevyužívané, ale stále funkční a nepoškozené předměty určené pro děti, budou dále sloužit i dalším dětem v MŠ 
– Ve školce máme také „Knihovozík“ inspirovaný knihobudkou, kde si můžete vzít nebo půjčit knížku domů, anebo z domova přinést zase svoji.

Mohu fotografovat své dítě v MŠ?

– Ano můžete, pokud na fotografii nebude žádné jiné dítě!
– Rodiče nesmí sdílet fotografie ze školky na sociálních sítích, pokud bude na záběru jiné dítě a rodič k tomu nedá souhlas.
– Rodičům během roku slouží sdílené uložiště, kam učitelé průběžně vkládají fotografie z dění ve školce.

Moje dítě má narozeniny, můžeme něco donést?

– Ano, můžete donést cokoliv, dle vašich možností, ale upřednostňujeme zdravější verze občerstvení pro „narozeninové oslavy“ v MŠ např. ovoce a zeleninu ve všech podobách v přiměřeném množství, aby to stačily děti sníst.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!