Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program  /ŠVP/ naleznete v budově MŠ ve spojovací chodbě mezi vchodovými dveřmi, vedle informativní nástěnky pro rodiče.

Níže si můžete přečíst PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. 

Mateřská škola mozaika

JihlavA, Březinova 114, příspěvková organizace, PRACOVIŠTĚ ANTONÍNŮV DŮL              

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  PRACOVIŠTĚ

 

– příloha školního řádu MŠ MOZAIKA

           

 Místo poskytovaného vzdělávání: ANTONÍNŮV DŮL

 

 

 

 

 

1) Údaje o pracovišti:

 

Zástupkyně ředitelky:                               Bc. Eva Svobodová

Zástupkyně zástupkyně ředitelky:          Bc. Kristýna Mašitová, DiS.

Adresa zařízení:                                         Antonínův Důl 243, 586 02 Jihlava

Telefon:                                                       567 211 876

Mobil provozní:                                         734 797 936

E-mail adresa:                                           msadul@msmozaikaji.cz

Typ zařízení:                                              mateřská škola s celodenní péčí

Provozní doba:                                          6:00 - 16:30

Počet tříd:                                                  4

Kapacita:                                                    100

Uspořádání tříd a třídní telefony:            

1. třída Sovičky (mladší děti)            567 211 798

2. třída Žabičky (mladší děti)            567 215 639

3. třída Ježečci (předškolní třída)      567 211 876

4. třída Motýlci (předškolní třída)     567 211 902

Vedoucí školní jídelny:                             Lenka Heřmánková

Adresa školní jídelny:                               Riegrova 21, Jihlava

Telefon:                                                    567 213 556

E-mail adresa:                                          sjriegrova@msmozaikaji.cz

 

 

2) Organizační chod:

 

Odpovědnost za bezpečnost dětí:

 • Za bezpečnost dítěte v mateřské škole během dne odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte až do doby předání dítěte zákonnému zástupci či pověřené osobě.
 • Učitelka nezodpovídá za dítě, které jí nebylo osobně předáno.

 

Způsob předávání informací rodičům - zákonným zástupcům (dále již ZZ):

 • Na začátku školního roku předání informací na zahajovací třídní schůzce - každá třída zvlášť, ZZ se podepisují na prezentační listinu. Pro děti před vstupem do ZŠ bývá schůzka pro ZZ ohledně školní zralosti dětí.
 • Na konci školního roku (po zápisech nových dětí do MŠ) - předání informací pro nově příchozí rodiče a předání zkušeností ohledně nástupu dětí se zaměřením na adaptační proces ještě před nástupem do MŠ.
 • Ústní formou mezi učitelkami a ZZ – rozhovory, diskuze.
 • Písemnou formou:
 • v šatnách na nástěnkách jednotlivých tříd aktuální i dlouhodobé informace;
 • na hlavní nástěnce ve spojovací chodbě u vstupních dveří - informační letáky;
 • v přihrádkách na stěně u hlavní nástěnky - dokumenty pro rodiče (směrnice a řády, Minimální preventivní program, Školní vzdělávací program pracoviště).
 • Sdělovací možnosti přes internet:
 • informace na webových stránkách pracoviště;
 • zasílání informací o aktuálních školních či třídních akcí prostřednictvím e-mailů, stačí si otevřít oficiální stránky MŠ Mozaika Jihlava a zaregistrovat se, každý ZZ si sám zpřístupní dle návodu, který je uveden na hlavní nástěnce ve spojovací chodbě;
 • fotky dětí z různých akcí každé třídy zvlášť – dostupné na základě přihlašovacího hesla každého ZZ.
 • Předávání informací o pokrocích dítěte:
 • sdělení informací ohledně pokroků dítěte je umožněno ZZ v jednotlivých třídách, v kompetenci třídních učitelek, které kdykoliv předají informace o dítěti;
 • nahlédnutí do dětských portfolií jednotlivých dětí ve třídách je umožněno kdykoliv při denním kontaktu ZZ a učitelek;
 • měsíční přehled o vzdělávací nabídce pro děti “Co děláme s dětmi …“.

 

Nástup nového dítěte:

 • Dítě nastoupí docházku na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
 • ZZ dítěte předá potvrzené doklady o inkasních platbách školného a stravného.
 • Rodič zajistí svému dítěti základní vybavení pro pobyt v mateřské škole dle doporučení našeho pracoviště (viz potřeby dítěte).
 • Změny v osobních datech dítěte či ZZ je nutné neprodleně hlásit učitelce (např. adresy, jména, telefony, účty, zdravotní pojišťovny, stav rodičů, soudní rozhodnutí apod.).

 

Adaptační režim:

 • Pracoviště vytváří podmínky pro adaptaci dětí, za kterých si dítě zvyká na nové prostředí.
 • K usnadnění adaptace dítěte nabízejí učitelky rodičům možnost spolupráce. ZZ má každodenní možnost domlouvat se s učitelkami na dalších postupech. Je mu umožněn vstup do herny a pobyt s dítětem na přiměřeně vhodný čas.

 

Potřeby dítěte:         

 • Vhodné přezutí, oblečení do třídy a na pobyt venku, pyžamo, hrneček, ve třídách pro starší děti - kartáček na zuby na provádění ústní hygieny.
 • Na saunování dětí jsou potřeba 2 ručníky a sprchový gel.

Scházení a rozcházení dětí:

 • Příchod dětí:   6.00 – 8.00h

Děti nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6.00h.

 • Děti (před zahájením školní docházky) mají zákonnou povinnost docházet od 8.00 do 12.00h, případnou absenci je třeba vždy řádně písemně omluvit formou omluvenek, které lze nalézt na daném místě v šatně dětí.
 • Pozdější příchody dětí (z důvodu návštěvy lékaře, logopeda, z rodinných důvodů, dopravních potíží) je nutno ohlásit co nejdříve telefonicky třídním učitelkám.
 • Odchod dětí:
 • po obědě              12:00 – 12:30
 • odpoledne             14:15 – 16:30 odpoledne      

Upozornění: 16.30h je čas ukončení provozu pro a opuštění budovy

 • Děti se scházejí a rozcházejí ve třídě, která je vyznačena na obrázkovém organizéru

u vchodových dveří.

Čas příchodů a odchodů dětí musí být dodržován, aby nedocházelo k narušování chodu školy.

Způsob předávání a vyzvedávání dítěte:

 • V zájmu bezpečnosti dítěte je povinné, aby ZZ předával své dítě učitelce osobně ve dveřích třídy. ZZ neponechává dítě v šatně nikdy samotné.
 • V případě zhoršeného zdravotního stavu dítěte je nutné, aby ZZ informoval učitelky o problémech, např. nevolnosti, nachlazení, průjmu, vyrážce, podrážděnosti dítěte…
 • Vyzvedávání dětí zajišťují pouze zákonní zástupci a osoby jimi pověřené, které jsou zaznamenány v Pověření k vyzvedávání dítěte.
 • Zákonní zástupci mohou zmocnit k vyzvedávání dítěte i starší sourozence dítěte. Pokud bude vyzvedávat dítě starší nezletilý sourozenec, musí být vyzvedávání předem projednáno mezi zákonnými zástupci a učitelkami, včetně zástupkyně ředitelky. Po schválení musí zákonný zástupce řádně vyplnit tiskopis Pověření pro nezletilou osobu k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.
 • Po převzetí dítěte od učitelky nesou odpovědnost za bezpečnost dítěte v areálu mateřské školy zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
 • Pozdní vyzvedávání dítěte (po 16.30h) bude zaznamenáno do formuláře pozdních příchodů. Nelze tolerovat opakované pozdní příchody.

 

Omlouvání dítěte:

 • ZZ je povinen omlouvat veškeré absence svého dítěte.
 • Omlouvání lze provádět osobně nebo telefonicky třídní učitelce. Nejvhodnější doba je do 8.00 ráno, kdy je zaznamenávána denní docházka jednotlivých dětí. Po 8.00h je nutné zavolat ihned, kdy ZZ nepřítomnost dítěte již zná. Informace zákonného zástupce by měla také obsahovat předpokládanou dobu absence dítěte.
 • Po ukončení absence u starších dětí před vstupem do ZŠ, jsou ZZ povinni řádně vyplnit formulář – omluvenku a předat ji třídní učitelce.

 

Spolupráce s rodiči - ZZ:

Spolupráce s rodinou, se ZZ je důležitou součástí našeho pracoviště. Usilujeme o vzájemné dobré vztahy a korektní jednání. Učitelky mají denní kontakt s rodiči při předávání dětí.

Je možné, aby si rodič – ZZ domluvil s třídními učitelkami nebo se zástupkyní ředitelky                              -  individuální pohovory, konzultaci či jednání.

Kromě běžné komunikace je spolupráce rozvíjena a realizována formou akcí pro děti a rodiče – ZZ, na úrovni tříd či celého pracoviště. S akcemi jsou ZZ včas seznamováni a informováni.

V rámci prevence vhodného chování dětí ve mateřské školce, zajišťujeme preventivní program – Minimální preventivní program rizikového chování (naleznete jej u hlavní nástěnky ve spojovací chodbě). Tento plán pomáhá eliminovat nežádoucí projevy chování dětí předškolního věku. V případě nevhodného chování dítěte vůči ostatním dětem je situace projednána a vyhodnocena společně mezi třídními učitelkami a rodičem - ZZ. Poté učitelka (se zástupkyní ředitelky) vyhotoví písemný záznam řešení problémové situace ve smyslu nápravy.

 

GDPR – zpracování a ochrana osobních údajů

 • Každý zaměstnanec je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen chránit před zneužitím data, osobní údaje a zachovávat mlčenlivost a neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok.
 • Písemné údaje ve třídách (karty dětí, pověření, informované souhlasy) jsou umístěny na bezpečném a uzamčeném místě před neoprávněným přístupem, zodpovídají třídní učitelky.

 

Úhrady školného a stravného:

 • Způsob úhrady „školného“ a stanovení měsíční zálohy stanovuje Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.
 • Děti, které dosáhnou do konce srpna věku 6 let (předškoláci – děti před zahájením školní docházky) jsou osvobozeny od placení školného. Mladší děti školné platí.
 • Způsob úhrady stravného a stanovení měsíční zálohy stanovuje Směrnice o školním stravování.
 • Podrobnější informace k platbám stravného podává telefonicky vedoucí školní jídelny.
 • V případě neprovedené inkasní platby školného či stravného musí ZZ uhradit částku jednorázově příkazem na účet či v hotovosti, poté odevzdá potvrzení o úhradě. ZZ bude předem obeznámen s neprovedenou platbou a dostane lístek k úhradě.

 

 

3) Režimové požadavky

 

Režim dne:

 • Znamená obvyklý denní program, zařazování každodenně se opakujících činností.
 • Režim je flexibilní, přizpůsobuje se vzdělávacím záměrům školy, potřebám dětí, klimatickým podmínkám a akcím školy.

 

REŽIM DNE

 

 

6.00 – 8.00

 • scházení dětí
 • ranní hravé činnosti, individuální činnosti
 • úklid

 

 

8.00 – 9.30 (10.00)

 • pohybové a zdravotní činnosti, dentální hygiena (čištění zubů)
 • hygiena
 • 1. svačina
 • řízené vzdělávací činnosti (individuální či skupinové
 • doplňkové aktivity (kulturní a vzdělávací akce pro děti, saunování apod.)

9.30 (10.00) – 11.30

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena

11.30 – 12.00

 • oběd

 

12.00 – 13.45 (14.00)

 

 • hygiena
 • příprava k odpočinku, ukládání na lehátka
 • četba pohádek (vyprávění, zpívánky, relaxační hudba)
 • spánek či odpočinek na lehátku
 • klidový režim zpravidla pro starší děti - náhradní vzdělávací činnosti pro děti s menší potřebou spánku, platí pravidlo respektování a ohleduplnosti vůči spícím dětem.
 • pozvolné probouzení

14.00 – 14.30

 • převlékání, hygiena
 • 2. svačina

14.30 – 16.30

 • zájmové a hravé činnosti dětí ve třídě či na zahradě
 • rozcházení dětí

 

 

Předškolní třídy

 • Pracoviště zajišťuje systematickou přípravu dětem před zahájením školní docházky.
 • Na pracovišti jsou za tímto účelem vytvořeny podmínky ve dvou třídách v horní budově pracoviště. Třídy jsou přizpůsobené dětem staršího předškolního věku.

 

Spontánní hra a řízené činnosti:

 • Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním programu je vyvážený, aktivity jsou vzájemně provázané tak, aby odpovídaly potřebám a možnostem předškolního dítěte.
 • Spontánní hry jsou zařazovány zpravidla 3x během dne v průběhu tak, aby zajišťovaly dětem prostor a možnost projevovat se a bavit se přirozeně dětským způsobem. Nejdříve jsou zařazovány při scházení dětí – při  ranní hře, dále následuje hra během pobytu venku (v případě nepříznivého počasí ve třídě) a poslední čas her v denním režimu je při odpolední činnosti.
 • Činnosti dětí řízené pedagogem jsou zařazovány v průběhu celého dne - častěji jsou didakticky cílené činnosti dopoledne, v rámci dopoledního vzdělávání dětí, a to v trvání od 10 do 45 minut.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním potřebám vzdělávacím a možnostem dětí. Je přizpůsobeno věku dětí.
 • Při řízených aktivitách jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti a děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých a velkých skupinách. Zároveň je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku.

 

Pohybové aktivity:

 • Frekvence pohybových aktivit v denním režimu je dostatečná – při spontánních hrách, tělovýchovných cvičeních, v pohybových chvilkách, při pobytu venku.
 • Podmínky pro zařazování pohybových aktivit jsou na našem pracovišti velmi dobré. Naše pracoviště disponuje rozsáhlou zahradou s rozmanitým terénem s mnoha herními prvky. Okolí nabízí přírodní lokality (les, louky, pole).

 

Pobyt venku:

 • Pobytu venku využíváme co nejrozmanitěji. Spontánní hry neomezujeme, podporujeme aktivitu a pohybové činnosti.
 • Nejčastějším cílem pobytu venku jsou aktivity na školní zahradě a hřišti. Dále podporujeme vycházky do lesa. Pravidelně jsou zařazovány i turistické vycházky do přírody a okolí.
 • Provozní řád zahrady upravuje zajištění podmínek k bezpečnému hraní a provozování pohybových aktivit dětí.
 • Ke hře dětí využíváme venkovních herních prvků, venkovní polytechnickou dílnu, prolézačky, dvě pískoviště, koš na házení a náčiní pro pohybové hry.
 • Organizace je zpravidla skupinová pro jednu třídu v daném venkovní prostoru.  
 • Délka pobytu je pružná, závislá též na podmínkách počasí. Za příznivých podmínek bývá pobyt venku zpravidla v rozmezí od 9.30 do 11.30h. Za nepříznivých podmínek je pobyt venku zkrácen a vyplněn pohybovými aktivitami ve třídách.
 • Pokud nepřízeň počasí vůbec nedovoluje pobyt venku, jsou dětem umožněny pohybové aktivity (řízené či spontánní) ve větraných třídách.
 • V zimních měsících jsou provozovány zimní pohybové aktivity - hry se sněhem, klouzání, bobování.

 

Odpočinek, spánek:

 • Prostor k odpočinku je pro děti vyhrazen v části třídy, zpravidla kde je umístěn koberec. Děti mají vlastní lehátka a lůžkoviny, které jsou hygienicky opatřené a uložené.
 • Po obědě preferujeme nutnost klidového režimu po dopoledních aktivitách. Děti odpočívají, ke spánku nejsou nuceny.
 • Na zřetel je brán individuální přístup k potřebám spánku jednotlivých dětí.
 • Dětem je navozena odpočinková atmosféra četbou pohádek, příběhů, říkanek, zpívánek, klidným vyprávěním, autogenním tréninkem či relaxační hudbou.
 • Zpravidla starší děti, které nemají takovou potřebu spát, mají možnost na lehátku odpočívat a kratším odpočinku si mohou přejít do třídy, vybrat si a provádět klidnou aktivitu z nabízených nehlučných činností. Předškoláci před vstupem do ZŠ mohou v rámci přípravy provádět činnosti s tím spojené).
 • Probouzení je pozvolné, zpravidla od 13.45 do 14.00h.

 

Stravování:

 • Stravovací režim upravuje vnitřní řád školní výdejny a dále sanační řád výdejny pro školní stravování.
 • Strava pro děti a dospělé je zajištěna dovozem jídla ze Školní jídelny (ŠJ) Riegrova v Jihlavě. Ohledně stravování je nutné se obracet na vedoucí ŠJ, a to osobně nebo telefonicky.
 • Výdej stravy a obsluhu při svačinách a obědech provádějí provozní pracovnice, které jsou vybaveny pracovním oděvem a ochrannými pomůckami.  
 • Svačiny připravují provozní pracovnice z dovezených potravin. Potraviny jsou řádně ukládány v lednici. Místnost určená k přípravě stravy je vybavena kuchyňskou linkou, myčkou na nádobí, lednicí, mikrovlnou troubou, elektrickým vařičem a dostatečným množstvím drobného kuchyňského vybavení.
 • Dovoz stravy probíhá ve stanoveném čase, zpravidla v 10.30h.
 • Doba výdeje obědů dětem v mateřské škole je od 11.15 do 11.45.
 • Školní stravování se poskytuje strávníkovi pouze v době jeho pobytu ve škole. Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb. se první den neplánované nepřítomnosti považuje za pobyt ve škole.  
 • Odhlašování a přihlašování stravy pro následující den musí rodič zajistit telefonicky nebo osobně, nejdéle do 10.00h. Po této době již nelze provádět změny.
 • V pondělí do 8.00h je nahlášená nepřítomnost dítěte a odhlášení oběda a svačiny brána na vědomí a nezapočítává se!
 • První den nepřítomnosti dítěte je možnost odebrat oběd do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.00h.  Delší dobu jídlo uskladňovat z hygienických důvodu nelze.
 • Nevyzvednuté jídlo je rozděleno mezi přítomné děti.
 • Odhlašování svačin funguje také zrušením den předem (s výjimkou pondělí).

ZZ si včas, den předem, zruší dítěti odpolední svačinu - zapsáním jména svého dítěte do kalendáře, který se nachází k tomuto účelu v každé šatně.

 • Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

 

Časové řešení stravování:

 • Snídaně je podávána zpravidla hromadně v 8.30h, zřídka průběžně dle potřeb dětí. Malé děti jsou obslouženy, u starších dětí využíváme větší samostatnosti a dovednosti sebeobsluhy. Dítě se obslouží nápojem, pečivem s pomazánkou, ovocem a popř. další nabídkou. Po snídani uklidí svůj talíř a hrnek na jídelní vozík a po osobní hygieně si jde hrát.

 

Pitný režim:

 • Pitný režim je zajištěn ve všech třídách v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole.
 • V každé třídě je zajištěn pitný režim díky nápojovým nádobám, ve kterých je slazený či neslazený nápoj, jenž se vyměňuje a doplňuje po dobu celého dne. Každá třída používá vlastní nádobí.
 • Denně je ve výdejně mateřské školy připravován ve džbánech čerstvý čaj, kakao, bílá káva apod.  
 • Podávání tekutin splňuje požadavek individuálních potřeb dětí.
 • Děti mají možnost se kdykoliv napít. V koutku pro pitný režim je připraven tác s vlastními hrnečky dětí, varná nádoba s čajem a konvice s vodou.
 • Dítě použitý hrneček odkládá na tác, který se společně s ostatními hrnečky umývají a dezinfikují v myčkách.
 • Nejčastěji děti pijí čaj, v letních měsících střídá čaj, ovocné šťávy, džus i pitná voda.

 

 

Saunování:

 • Saunování s dětmi upravuje Provozní řád sauny a je zařazeno v rámci Školního vzdělávacího programu.
 • Saunování dítěte musí rodič odsouhlasit a písemně potvrdit.
 • Saunovací období je zpravidla od listopadu do března a saunování s dětmi je realizováno jeden den v týdnu, zpravidla v časovém rozmezí 9.30 až 11.30h.
 • Potřeby pro saunování dítěte - 2 ručníky s poutkem a sprchový gel uložené v batohu. Vše podepsané nebo označené, aby nedocházelo k záměnám.
 • V zásadě platí, že saunu mohou navštěvovat pouze děti zdravé. Děti po nemoci budou dodržovat alespoň 1 týden rekonvalescence.
 • Děti, které se nesaunují, zůstávají ve třídách pod pedagogickým dozorem.
 • Každý školní rok je pro rodiče pořádána prohlídka sauny s instruktáží o saunování.
 • Provoz saunování s dětmi podléhá hygienickým kontrolám.

 

Využití zařízení pro jiné aktivity

 • Logopedická preventivní péče – během roku pravidelně zařazované činnosti za účasti logopedických asistentek v rámci vzdělávacích činností ve všech třídách;
 • program Učíme se venku – během roku pravidelně zařazované vzdělávací činnosti na školní zahradě a v areálu školy v rámci vzdělávacího procesu;
 • saunování s dětmi – pravidelné zařazování činností v prostorách vlastní sauny v saunovacím období zpravidla od listopadu do března;
 • depistáž předškoláků – vyšetření dětí před vstupem do ZŠ, provádí PPP v Jihlavě;
 • oční vyšetření pro všechny děti v mateřské škole (dle žádosti rodičů – ZZ), provádí Mgr. Andrea Košťálová, ortoptista a optometrista;
 • divadelní a výukové programy pro děti v průběhu školního roku.

 

4) Ostatní požadavky:

 

Uzamykání budovy:

 • V zájmu bezpečnosti a ochrany dětí a majetku funguje pouštění ZZ do budovy pracoviště přes telefonní systém (panel s tlačítky jednotlivých tříd).
 • ZZ se dostane do budovy po zmáčknutí tlačítka své třídy (Ježečci, Motýlci…) na panelu u vchodových dveří a slovním uvedením svého jména, které je nutno říci do „aparátu mluvítka“ zřetelně. Poté učitelka odpoví a spustí otevírání dveří.

 

Provoz zahrady:

 • Provoz zahrady upravuje Provozní řád zahrady pracoviště.
 • Zahrada a hřiště jsou oplocené a nepřístupné veřejnosti a psům.
 • Po dobu provozu je branka do areálu pracoviště odemčena, opatřena je záklopkou proti otevírání branky dětmi. Po ukončení provozu je branka uzamčena pracovníkem školy, který jako poslední odchází z pracoviště.
 • Informační tabule před budovou pracoviště upozorňuje ve smyslu „V zájmu ochrany a bezpečnosti zdraví dětí, žádáme rodiče, aby bez dozoru učitelek nepoužívali s dětmi zahradní prvky“.
 • ZZ či jimi pověřená osoba, odvádějící děti ze školky, odpovídá za jejich bezpečný odchod.

 

Způsob nakládání s prádlem:

 • Výměna prádla:
 • Lůžkoviny – 1x za 21 dní.
 • Ručníky – 1x za týden, v případě potřeby častěji (v umývárnách dětí v horní budově, každé dítě má svůj ručník). Pozn.: V dolní budově se děti utírají do papírových ručníků.
 • Pyžama – 1x za týden.

 

 • Způsob praní prádla:

Praní a žehlení prádla (ručníků, utěrek a lůžkovin dětí) provádějí provozní pracovnice v prádelně se sušárnou, která je umístěna v suterénu ve spodní budově.

 

 • Způsob manipulace s prádlem:
 • Všichni pracovníci udržují pracovní oděv v pořádku a čistotě.
 • Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo do skladu čistého prádla, do polic.

 

Ostatní:

Žádáme rodiče – zákonné zástupce:

 • Aby do mateřské školy přiváděli zdravé děti. Učitelky v zájmu zachování zdraví všech dětí zpravidla doporučují rodičům, aby si děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním nechali doma či navštívili lékaře.
 • aby v budově a areálu pracoviště udržovali pořádek, neodhazovali odpadky;
 • aby respektovali zákaz kouření a zákaz vodění psů;
 • aby po dobu přivádění a odvádění na své děti dohlíželi;
 • aby udržovali v šatních skříňkách dětí jejich oblečení a ostatní potřeby v čistotě;
 • aby dodržovali uspořádání osobních věcí dětí v šatních skříňkách - spodní box je vyhrazen na oblečení na ven, horní skříňka na náhradní oblečení a osobní potřeby;
 • aby své děti nenechali volně pobíhat po budově;
 • aby dětem s sebou nedávali množství hraček (stačí pouze hračka či plyšák menších rozměrů);
 • aby dětem nedávali bonbony, žvýkačky či léky.

 

Závěrem upozorňujeme, aby se všichni rodiče – zákonní zástupci, řádně seznámili se školními dokumenty, včetně Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání našeho pracoviště „Chytneme se za ruce, uděláme kruh“ (naleznete jej u hlavní nástěnky ve spojovací chodbě).

 

Zpracovala a seznámení provedla: Bc. Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky

Dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví).

 

Nabytí účinnosti:      1. 9. 2019       

Aktualizace:                1. 9. 2023

           

 

 

Schválil:   Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka mateřské školy

                               

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!